ZP-2380-39,51-1/2018 „Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji – postępowanie nr 1/2019”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-39,51-1/2018 „Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji – postępowanie nr 1/2019”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest. „Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji” tj.: świadczenie usługi holowania w zakresie: dojazdu holownika, załadunku, transportu i rozładunku holowanego pojazdu i/lub jego części. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 50119110-9 Usługi holownicze. 3. Zamówienie zostało podzielone na 16 nw. (części) zadań: Nr zadania Nazwa zadania 1. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, oraz holowanie pojazdów służbowych na terenie KPP Będzin 2. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, oraz holowanie pojazdów służbowych na terenie KMP Częstochowa 3. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, oraz holowanie pojazdów służbowych oraz holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KPP Lubliniec 4. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, oraz holowanie pojazdów służbowych oraz holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Piekary Śląskie 5. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Zabrze 6. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, oraz holowanie pojazdów służbowych oraz holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Żory 7. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KPP Żywiec. 8. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KPP Żywiec. 9. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC od 3,5 tony do 12 ton, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, na terenie KMP Częstochowa. 10. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KMP Gliwice 11. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KPP Mikołów. 12. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KMP Mysłowice 13. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KPP Myszków. 14. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KPP Tarnowskie Góry 15. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KMP Tychy 16. Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony, zabezpieczonych do celów procesowych, zabezpieczonych do celów procesowych przez inne jednostki Policji, za pośrednictwem jednostki Policji, z którą zawarta została umowa na parking wskazany przez daną jednostkę Policji oraz holowanie pojazdów służbowych, na terenie KPP Wodzisław Śląski 4. Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym dojazd holownika do miejsca zdarzenia, załadunek pojazdu (części pojazdów) w razie potrzeby użycie dźwigu lub innego sprzętu specjalistycznego, holowanie do miejsca parkowania, rozładunek, powrót holownika do bazy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszym rozdziale i pozostałych rozdziałach SIWZ oraz: 4.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 4.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy. 5 Zamawiający informuje, że ilości holowań podane w tabelach dla poszczególnych zadań w kolumnie 5 załącznika nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym, są ilościami szacunkowymi i posłużą do wyliczeń w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości rzeczywiście wykonanych holowań będą wynikały z bieżących potrzeb danej jednostki, właściwej dla zadania. 6. Zamawiający wymaga świadczenia usług całodobowo, tj. w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Zamawiający wymaga, podania czasu oczekiwania na pomoc drogową od chwili zgłoszenia dla pojazdów o DMC do 3,5 tony, i czasu oczekiwania na pomoc drogową od chwili zgłoszenia dla pojazdów o DMC pow. 3,5 tony do 12 ton. 7.1. Zamawiający wymaga, aby czas oczekiwania na pomoc drogową od chwili zgłoszenia dla pojazdów o DMC do 3,5 tony nie przekroczył 60 minut. 7.2. Zamawiający wymaga, aby czas oczekiwania na pomoc drogową od chwili zgłoszenia dla pojazdów o DMC pow. 3,5 tony do 12 ton nie przekroczył 120 minut. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca holował pojazdy i ich części na parking wskazany przez daną jednostkę Policji, który znajdować się będzie w odległości nie przekraczającej 25 km po trasie od siedziby danej jednostki, właściwej dla zadania. 9. Zamawiający wymaga aby oferowane ceny jednostkowe brutto obowiązywały całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta przez cały okres trwania umowy. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne na dzień składania ofert i ważne przez cały okres trwania umowy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dla zespołów pojazdów o DMC pow. 3,5tony, lub licencji na wykonywanie transportu drogowego przeznaczonego do usuwania i holowania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 2200 t.j. z późn. zm.) Uwaga: Przedsiębiorcę posiadającego aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zamawiający żąda aby zezwolenie lub licencję posiadał każdy Wykonawca składający ofertę w postępowaniu na zadania dot. holowania pojazdów o DMC dla zespołów pojazdów od 3,5 t do 12 t. 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca składając ofertę może polegać jedynie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W związku z powyższym Wykonawca aby spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III SIWZ musi sam posiadać kompetencje lub uprawnienia (zezwolenie lub licencję) do prowadzenia określonej działalności technicznej, o których mowa w art 22 ust. 1B pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie posiadał zezwolenia lub licencji o której mowa w pkt. 10 wówczas zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12 ustawy Pzp, a w konsekwencji jego oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę co najmniej 50 000 tysięcy złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz ze zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej i opłaconej polisy OC. 13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ i załączniki 3 i 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we Wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu czynności holowania (tj. dojazd, załadunek, transport i rozładunek) były zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). 14.1. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, złożone na odrębnym dokumencie. 14.2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy. 14.3. W odniesieniu do podwykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 14.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 14.1. i 14.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 14.5. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 14 Kontrola dopuszcza wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia do wglądu dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 14.6. Kopie umów i zgłoszeń do ubezpieczeń powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych obliczonych zgodnie ze złożoną ofertą. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 15.1. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości usług podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), celem zbadania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację dla danego zadania. 15.2 Jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania, Zamawiający zdecyduje czy: a) zwiększy środki na realizację zadania lub, b) do umowy jako maksymalna kwota zostanie wpisana kwota przeznaczona na realizację zamówienia dla danego zadania podana na otwarciu lub, c) unieważni postępowanie w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania i braku możliwości jej zwiększenia gdy cena oferty dla danego zadania podana w formularzu ofertowym nie zabezpieczy wykonania ilości usług szacowanych. 16. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt. 23 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50119110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną