Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Katowicka SSE S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowicka SSE S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Telefon/fax: tel. 322 510 736 , fax. 322 513 766
 • Data zamieszczenia: 2018-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowicka SSE S.A.
  ul. Wojewódzka 42
  40026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 510 736, fax. 322 513 766
  REGON: 27307352700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ksse.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 4d ust. 1 pkt 9

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej pt. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną