Zaprojektuj i buduj: „Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji gazowej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach”.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektuj i buduj: „Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji gazowej w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie etażowej instalacji c.o. oraz instalacji gazu wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane projektowe, 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień; 3) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, 4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, 5) przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie do eksploatacji. Roboty budowlane polegać będą na zmianie sposobu ogrzewania z pieców kaflowych opalanych paliwem stałym na ogrzewanie etażowe gazowe, wykonaniu instalacji etażowej gazowej z kotłem gazowym kondensacyjnym dla celów c.o. i c.w wraz z montażem wkładu kominowego do kotła. 2. Zamówienie zawiera cztery części, zwane dalej częściami: 1) Część 1 – zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu etażowej instalacji c.o. oraz instalacji gazu wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących lokalach: a) ul. Piotrowicka 30/1, b) ul. Piotrowicka 30/2, c) ul. Piotrowicka 30/5; 2) Część 2 – zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu etażowej instalacji c.o. oraz instalacji gazu wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących lokalach: a) ul. Dąbrowskiego 9/1, b) ul. Dąbrowskiego 9/2, c) ul. Dąbrowskiego 9/4, d) ul. Dąbrowskiego 9/11, e) ul. Sienkiewicza 13/6; 3) Część 3 – zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu etażowej instalacji c.o. oraz instalacji gazu wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących lokalach: a) ul. Sienkiewicza 17/1, b) ul. Sienkiewicza 17/3, c) ul. Sienkiewicza 17/4, d) ul. Sienkiewicza 17/7. 3) Część 4 – zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu etażowej instalacji c.o. oraz instalacji gazu wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących lokalach: a) ul. Sienkiewicza 9/7, b) ul. Sienkiewicza 9/5, c) ul. Sienkiewicza 9/3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności robót ogólnobudowlanych polegających na montażu instalacji c.o., c.w., gazowej, demontażu piecy kaflowych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 5. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone w lokalach zamieszkałych i wymagają uzgodnienia z najemcami konkretnych dat prowadzenia prac w lokalach w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną