„Zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji i obiektów stacji paliw płynnych w części jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji i obiektów stacji paliw płynnych w części jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji i obiektów stacji paliw płynnych w części jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW” 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: 2.1. Zadanie nr 1 „Komenda Miejska Policji w Zabrzu przy ul. 1 – go Maja8 – 10: zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji i obiektów stacji paliw płynnych. Zadanie współfinansowane z WFOŚi GW.” 2.2. Zadanie nr 2 „Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6: zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji obiektów stacji paliw. Zadanie współfinansowane z WFOŚi GW.” 2.3. Zadanie nr 3 „Komenda Miejska Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74: zapobieżenie zanieczyszczeniu ziemi substancjami ropopochodnymi poprzez demontaż, rozbiórkę i utylizację nieczynnej instalacji obiektów stacji paliw. Zadanie współfinansowane z WFOŚi GW.” 3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: a) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy; b) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy; c) załączniku nr 3 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy; d) załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; e) załączniku nr 5 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu; f) załączniku nr 6 do SIWZ – przedmiar robót dla zadania nr 1; dla zadania nr 2 oraz dla zadania nr 3; g) załączniku nr 7 do SIWZ – sprawozdanie dla zadania nr 1; dla zadania nr 2 oraz dla zadania nr 3; h) załącznik nr 8 do SIWZ – zasady oznakowania 4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na „czynnym obiekcie”, dlatego realizacja zadania musi być przeprowadzona odcinkami. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 6. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz jeśli to możliwe, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy. 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu czynności były zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). 8. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, złożone na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy. 10. W odniesieniu do podwykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 8 i 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 7 Kontrola dopuszcza wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia do wglądu dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 13. Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych celem uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Wykonawca jest zobligowany do wykonania i umieszczenia na swój koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia oraz tablicy pamiątkowej po wykonaniu zamówienia. Tablice mają być umieszczone przed budynkiem lub na elewacji przedmiotowego budynku. Tablice mają być wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr ….. do SIWZ. 16. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną