zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533 , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2018-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  ul. Raciborska 26
  40074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, fax. 322 514 533
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym w podziale na: Pakiet nr 1 – dezynfekcja narzędzi; Pakiet nr 2 – dezynfekcja rąk; Pakiet nr 3 – dezynfekcja i pielęgnacja rąk; Pakiet nr 4 – dezynfekcja błon śluzowych (bez jodu); Pakiet nr 5 – dezynfekcja błon śluzowych (wodny roztwór jodu); Pakiet nr 6 – dezynfekcja i konserwacja endoskopów; Pakiet nr 7 – dezynfekcja w gastronomii; Pakiet nr 8 – dezynfekcja powierzchni; Pakiet nr 9 – dezynfekcja powierzchni; Pakiet nr 10 – dezynfekcja powierzchni; Pakiet nr 11 – dezynfekcja skóry; Pakiet nr 12 – konserwacja narzędzi; Pakiet nr 13 – mycie i pielęgnacja skóry, Pakiet nr 14 – dezynfekcja i czyszczenie urządzeń ssących; Pakiet nr 15 – dezynfekcja powierzchni; Pakiet nr 16 – dezynfekcja i konserwacja endoskopów; Pakiet nr 17 – mycie i pielęgnacja skóry; Pakiet nr 18 – mycie i pielęgnacja jamy ustnej; Pakiet nr 19 – dezynfekcja i konserwacja dezynfektora; Pakiet nr 20 – dezynfekcja powierzchni; Pakiet nr 21 – dezynfekcja i konserwacja endoskopu; Pakiet nr 22 – dezynfekcja skóry; ujęte w Załączniku nr 9 do SIWZ – Oferta Cenowa. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym, sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego. 2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Magazyn i loco Apteka Zamawiającego. 3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu/e-maila, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. 6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu/e-maila. 7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie 9. W przypadku zaoferowania środków równoważnych Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do Kancelarii Dyrektora nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek towaru wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek. 10. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu oraz dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta). 11. Jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), to do oferty należy dołączyć oświadczenie. 12. UWAGA: a. Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto za ..., Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku. 13. UWAGA dot. Załącznika nr 9 do SIWZ: Zamawiający wymaga, aby wielkość oferowanego produktu była najbardziej zbliżona do wielkości opakowania używanej przez Zamawiającego. Sposób i miejsce złożenia próbek - w przypadku zaoferowania środków równoważnych. dot. Pakietu nr 3 poz. 3, 4, Pakietu nr 6 poz. 1-5, Pakietu nr 9 poz. 8 1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą. 3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie. 4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer Pakietu i pozycji - której dotyczy. 5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych. 6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami. 7. Próbki należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26, do dnia i godziny składania ofert. I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert: 1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. równoważnych pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje środki posiadające takie samo spektrum działania, takie same związki aktywne w zakresie najbardziej zbliżonym do czasu działania i stężenia, wydajności i wielkości jednostkowej opakowania. UWAGA - Dot. Pakietu nr 2 poz. 1-3 Obecnie w K.C.O. funkcjonuje system zamknięty – Soft Care. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. UWAGA - Dot. Pakietu nr 6 poz. 1, 2 Pożądanymi dla Zamawiającego będę wymienione w Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ środki dezynfekcyjne. Dopuszcza się środki równoważne pod warunkiem dołączenia do oferty oświadczenia producenta: „PENTAX” i „BHT” potwierdzającego możliwość zastosowania zaoferowanych środków równoważnych w procesie mycia i dezynfekcji endoskopów firmy PENTAX i myjni - dezynfektora Innova E 3 firmy BHT. UWAGA - Dot. Pakietu nr 16 Zamawiający posiada myjkę endoskopową OLYMPUS. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. UWAGA - Dot. Pakietu nr 19 Zamawiający posiada myjkę dezynfektora GETINGE. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. UWAGA - Dot. Pakietu nr 21 Zamawiający posiada na gwarancji myjkę endoskopową IRIS 5. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Miejsce realizacji dostaw Dot. Pakietu nr Pakietu nr 1-3, 6-10, 12-21 Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00). Dot. Pakietu nr 4, 5, 11, 22 Apteka Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną