zakup i dostarczanie gazów medycznych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczanie gazów medycznych w podziale na: - PAKIET NR 1 – Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny - lek: - w butlach 10 l – 1,6 m3 - będące własnością Wykonawcy, - w butlach 40 l – 6,4 m3 - będące własnością Wykonawcy, - Tlen medyczny - lek do Zbiornika A (Zespół nr 2) (ok. 700kg) wraz z ich dzierżawą - będących własnością Wykonawcy. 2. Sprężone powietrze syntetyczne w butlach 40-50 l - będące własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 2 – Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny - lek do Zbiornika B (Zespół nr 1) wraz z dzierżawą - będący własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 3 – Gazy medyczne: 1. Tlen medyczny w butlach aluminiowych transportowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2l i 5l - będące własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 4 – Gazy medyczne: 1. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem w butlach aluminiowych z wmontowanym i zintegrowanym zaworem, oraz wbudowanym przepływomierzem o poj. 10l - będące własnością Wykonawcy. 2. Podtlenek azotu – lek – w butlach o pojemności 7 kg - będące własnością Wykonawcy. 3. Ciekły azot do termosów - będących własnością Zamawiającego. - PAKIET NR 5 – Gazy medyczne: 1. Dwutlenek węgla medyczny w butlach do zastosowań wewnętrznych - będące własnością Wykonawcy. - PAKIET NR 6 – Gazy medyczne: 1. Argon 5,0 – w butlach do zastosowań medycznych - będące własnością Zamawiającego. ujęte w Załączniku nr 7 do SIWZ – Oferta Cenowa. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 24111500-0 - gazy medyczne. Lokalizacja zbiorników Zbiornik A − Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119. Zbiornik B − Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27, przy parkingu Centrum. UWAGA! - Dot. PAKIETU NR 1 Wykonawca: - dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności ok. 700 kg bez telemetrii, - zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), - wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, - dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy. - Dot. PAKIETU NR 2 Wykonawca: - dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności 2000 - 3000 litrów z telemetrią, - zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), - wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, - dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, - dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii, w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy. - Dot. PAKIETU NR 1, 2 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną infrastruktury zasilania obiektów w tlen i lokalizacją fundamentów. 2. Wizja lokalna możliwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 po uprzednim zgłoszeniu na numer faksu 32 2514-533. - Dot. PAKIETU NR 3 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji dostarczanych gazów medycznych – wskazujące parametry gazów, przedstawiającej produkt celem identyfikacji przedmiotu zamówienia. 2. Butle muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w pracowni rezonansu magnetycznego. - Dot. PAKIETU NR 4 dotyczy mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach aluminiowych o poj. 10l 1. Zamawiający wymaga zaworów dozujących, nie wymagających przeglądu i serwisu oraz sterylizacji po każdym użyciu, z filtrami antybakteryjnymi i wymiennymi oraz z jednorazowymi ustnikami. 2. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadał znak CE. 3. Zamawiający wymaga aby była możliwość ciągłego podawania mieszaniny gazów (do 6 godzin) pacjentom bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty: a. instrukcję obsługi zaworu wydechowego jednorazowego użycia, b. instrukcję obsługi urządzenia które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, c. certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informujący o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów, d. rysunki techniczne butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego. 5. Gaz jest stosowany w położnictwie, pacjentka oddycha/absorbuje gaz podczas skurczów. - Dot. PAKIETU NR 4 dotyczy ciekłego azotu 1. Wolumen jednorazowej dostawy ciekłego azotu: - Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” – do 40 kg, - Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny” – do 50 kg. 2. Zamawiający posiada termosy o pojemności 10 kg i 20 kg. Realizacja dostawy - dot. Pakietu nr 1, 3-6 Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia elektronicznie faksem lub e-mailem, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. - dot. Pakietu nr 2 Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu z 48 godzinnym poinformowaniem o dostawie (dzień, godzina). Zamawiający zastrzega: Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.: na poszczególne kompletne Pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy. Miejsce realizacji dostaw Dot. Pakietu nr 1, 3-6 Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27, Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119. Dot. Pakietu nr 2 Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną