„Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach”

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach”. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w ojewództwie śląskim, w mieście Katowice, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Aleją Księcia Henryka Pobożnego, w jednostce ewidencyjnej Miasto Katowice na działce o numerze 35, KM 18. Właściciel – zgodnie z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zakłada się wykonanie (budowę, ustawienie): – chodnika, – instalacji oświetlenia, – elementów małej architektury, mebli miejskich oraz altan grillowych. – robót polegających na oczyszczeniu brzegu stawu, – robót polegających na niwelacji oraz utwardzeniu powierzchni gruntu, – ścieżki nawierzchni utwardzonej – przepuszczalnej, naturalnej, – ścieżki nawierzchni utwardzonej w strefie dojść – z kostki betonowej, bezfazowej, – zagospodarowania terenu zielenią. Istniejące sieci uzbrojenia – bez zmian. Brak konieczności regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej. Czynne sieci uzbrojenia technicznego nie kolidują z prowadzonymi pracami. BILANS TERENU: Powierzchnia terenu objętego wnioskiem 8.800 m²; Powierzchnia nawierzchni utwardzonej – naturalnej 575 m²; Powierzchnia nawierzchni utwardzonej – z kostki betonowej 440 m² . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 8 do SIWZ zawierający projekt, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną