Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej (w formie placu) na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej (w formie placu) na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania ul. Św. Jana i ul. Dworcowej do skrzyżowania ul. Mielęckiego i ul. Mariackiej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: rozbiórki istniejącej nawierzchni i przygotowania terenu pod inwestycję, rozbiórki istniejącego budynku podziemnego szaletu publicznego, demontażu istniejącej podziemnej stacji transformatorowej, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, budowy placu i ciągu pieszo-jezdnego od ul. Św. Jana do ul. Mielęckiego; budowy parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, dla autobusu, miejsc postoju taksówek; budowy miejsca postoju rowerów; wykonania schodów terenowych; korekty rozwiązań drogowych na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Św. Jana; korekty przebiegu istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Św. Jana; budowy fontanny wraz z komorą techniczną; budowy nowych ciągów sieci wodno-kanalizacyjnej z hydrantami p.poż. wraz z punktami czerpania wody do podlewania zieleni oraz dla kurtyn wodnych; budowy kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i zbiornikiem retencyjnym; budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (technologicznej) odwadniającej komorę wodomierzową; budowy oświetlenia zewnętrznego wraz z SOU (Szafa Oswietlenia Ulicznego), przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych Sn i nN; wykonania zasilania urządzeń zewnętrznych tj. fontanna, studnie z rozdzielnicami, kamery; wykonania zasilania i instalacji elektrycznej w maszynowni fontanny wraz z rozdzielnicą; budowy nowej stacji transformatorowej w obudowie w kształcie słupa ogłoszeniowego; przebudowy sygnalizacji drogowo-tramwajowej w rejonie skrzyżowania ul. Dworcowej i Św. Jana; budowy ciągów sieci teletechnicznej w tym monitoringu; przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej; wymiany pokryw i ram studni kanalizacji własności Orange Polska S.A. wraz z dostawą, montażem i dostosowaniem do nowego układu drogowego; budowy kanału technologicznego; budowy systemu sączków węchowych, umożliwiających kontrolę szczelności istniejącej podziemnej sieci gazowej; przebudowy istniejącej sieci wodociągowej; budowy przyłącza wodociągowego z komorą wodomierzową wentylowaną i odwadnianą; budowy fundamentu pod świąteczną choinkę; wykonania nasadzeń zieleni wysokiej, niskiej, pnączy, trawników; wykonania systemów nawadniania zieleni; dostawy i montażu elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe, słupki stalowe; dostawy i montażu elementów bezpieczeństwa ruchu, dostawy i montażu tabliczki informacyjnej; opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem, wdrożenia stałej organizacji ruchu. 2. Szczegółowy zakres prac określają niżej wymienione załączniki do SIWZ: warunki realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 wzór umowy - Załącznik nr 6 przedmiary robót - Załącznik nr 7 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa - Załącznik nr 9 3. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z wykonywaniem robót tj.: budowy konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, robót z zakresu sieci sanitarnych i elektroenergetycznych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a. na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b. na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ppkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych. Przestrzeń publiczna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał uzgodnienie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Uchwała nr 1 z dnia 16.05.2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną