Wywóz nieczystości stałych z obiektów MOSiR na terenie Katowic

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-425 Katowice, Zofii Nałkowskiej
 • Telefon/fax: tel. 32 258 53 55, , fax. 32 253 87 33
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Zofii Nałkowskiej 10A
  40-425 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 53 55, , fax. 32 253 87 33
  REGON: 00078948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.eu/jednostki/mosir
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa miasta Katowice nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych z obiektów MOSiR na terenie Katowic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 29 i 30 Ustawy) wywóz nieczystości stałych z obiektów MOSiR na terenie Katowic. Zakres zamówienia obejmuje wywóz nieczystości stałych z niżej wymienionych obiektów: 1. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8 2. Skate park przy ORW Zadole, ul. Wczasowa 3. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla, ul. Żeliwna 26D 4. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna, ul. Nasypowa 65 5. Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23 6. Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 11 7. Lodowisko Jantor II, ul. Nałkowskiej 10A 8. Ośrodek Sportowy Szopienice, ul. 11 Listopada 16 9. Boisko Sportowe Rapid, ul. Stęślickiego 6 10. Hala sportowa Józefowska, ul. Józefowska 40 11. Ośrodek Sportowy Podlesianka, ul. Sołtysia 25 12. Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego, ul. Boya Żeleńskiego 96C 13. Ośrodek Sportowy Hetman, ul. Siwka 6 14. Stadion Miejski, ul. Bukowa 1A 15. Ośrodek Sportowy Kolejarz, ul. Alfreda 1 16. Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70 17. Ośrodek Sportowy Słowian, ul. 1 Maja 99 18. Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gliwicka 214 19. Wodny Plac Zabaw w rejonie ul. Pułaskiego 20. Wodny Plac Zabaw, ul. Biedronek/ul. Radockiego 21. Lodowisko sezonowe ul. Bielska 1A 22. Staw Morawa, dz. Szopienice Wywóz nieczystości w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r. odbywać się będzie według harmonogramu, który zostanie uzgodniony z wykonawcą. Obiekty wymienione w punktach od 1 do 20 – wywóz całoroczny, obiekty wymienione w punktach 21 i 22 - wywóz sezonowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości wywozów w zależności od potrzeb. Zmiana ta uzależniona będzie m.in. od warunków atmosferycznych, terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu letniego i zimowego. W tej sytuacji wykonawca obciąży zamawiającego za faktycznie wykonane usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną