Wymiana zabytkowej stolarki okiennej w sali rozpraw nr 316 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 326 070 169, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Katowicach
  ul. Francuska 38
  40-028 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 070 169, , fax. -
  REGON: 32199700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zabytkowej stolarki okiennej w sali rozpraw nr 316 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana zabytkowej stolarki okiennej w sali rozpraw nr 316 w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18”. W ramach niniejszego postępowania przewidziano do wymiany stolarkę okienną: 3 szt. okien skrzynkowych z drewna iglastego w sali rozpraw nr 316 (z zachowaniem oryginalnego systemu okuć). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają Załączniki nr 1, 1A, 1B, 8 do SIWZ stanowiące integralną część SIWZ. Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją, obejmuje w szczególności: a) Prace przygotowawcze: • zabezpieczenie frontu robót (m.in. zabezpieczenie podłóg i ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem), • wykonanie dokładnych pomiarów demontowanych elementów oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, • demontaż skrzydeł okiennych przeznaczonych do wymiany, • wykucie istniejących ościeżnic przeznaczonych do wymiany, • demontaż parapetów zewnętrznych, • demontaż parapetów wewnętrznych (przeznaczonych do renowacji). b) Roboty podstawowe: • wymiana okien drewnianych z zachowaniem typu, kształtu, wymiarów oraz zdobień i okuć, • wykonanie nowych okuć na wzór istniejących z wytrzymałością dla skrzydeł szklonych pakietem szyb zespolonych, • renowacja istniejących zabytkowych okuć i montaż w nowej stolarce okiennej zgodnie z dokumentacją, • montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej, • renowacja drewnianych parapetów wewnętrznych i ich ponowny montaż. c) Roboty towarzyszące: • odpowiednie zabezpieczenie otworów okiennych po demontażu okien, • prace murarskie związane z odtworzeniem uszkodzonych w czasie prac ościeży okiennych. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. W związku z tym należy przewidzieć możliwość prowadzenia robót (w szczególności montażowych i demontażowych) poza godzinami urzędowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45420000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną