Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.

Biblioteka Śląska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-021 Katowice, pl. Rady Europy
 • Telefon/fax: tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Śląska w Katowicach
  pl. Rady Europy 1
  40-021 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 083 875, , fax. 322 083 720
  REGON: 27687800700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bs.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana i montaż, w miejsce wyeksploatowanego, klimatyzatora centralnego (agregatu wody lodowej) w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Zakres prac obejmuje: 1. Demontaż i utylizację istniejącego agregatu – w celu demontażu starego agregatu niezbędne jest odłączenie urządzenia od istniejących instalacji oraz odciągniecie czynnika z urządzenia i jego utylizacja. Po odpowiednim zabezpieczeniu, stary agregat powinien zostać zdjęty z dachu budynku, przy użyciu dźwigu. 2. Dostosowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowego agregatu - nowe urządzenie powinno być zamontowane w miejscu obecnej konstrukcji. Zamawiający wymaga by konstrukcja agregatu była dobrze zabezpieczona antykorozyjnie. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w poszycie dachu i zakłada, że nowa, stalowa konstrukcja wsporcza zostanie ustawiona na istniejących fundamentach. Zamawiający wymaga aby nowa konstrukcja była wyższa od obecnej o minimum 30 cm, zapewniając swobodny dostęp do poszycia dachu. 3. Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach nie gorszych niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wraz z całym osprzętem i elementami koniecznymi do montażu; 4. Wykonanie płukania układu instalacji chłodu i napełnienie 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości ok. 2700 l.; 5. Wykonanie wizualizacji pracy nowego agregatu chłodu poprzez zastosowanie „podglądu jego pracy” na panelu sterującym umieszczonym we wskazanym pomieszczeniu; 6. Dostosowanie automatyki nowego agregatu chłodu do istniejącej automatyki budynkowej (m. in. sterowanie pompami chłodu); 7. Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia – Wykonawca powinien podłączyć agregat do istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Następnie przeprowadzi uruchomienie urządzenia oraz instalacji klimatyzacyjnej. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. 8. Dostarczenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, atestów, kart katalogowych, instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, karty nastaw po kalibracji agregatu - po przystosowaniu parametrów urządzenia do instalacji budynkowej oraz dokumentów potwierdzających utylizację zdemontowanego agregatu. Całość dokumentów powinna być w języku polskim. 9. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej sprawność agregatu – Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu podłączenia urządzenia oraz protokołu sprawdzenia instalacji chłodu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ, na który składają się następujące elementy: Załącznik nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5b do SIWZ – tabliczka znamionowa agregatu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną