Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Terenowych Oddziałach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Telefon/fax: tel. 322 087 300 , fax. 322 516 144
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Raciborska 15
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 087 300, fax. 322 516 144
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Terenowych Oddziałach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług elektrycznych w RCKiK w Katowicach oraz podległych Terenowych. Oddziałach II. Zakres wykonywania usług: 1) Obiekty RCKiK Katowice – ul. Raciborska15 a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN 230/400 V, b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Działu Administracji lub pracownika Sekcji Technicznej, c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych, d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych, e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem, f) całodobowe zapewnienie obsługi rozdzielni NN, g) całodobowe zapewnienie obsługi sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V,h) wykonywanie oględzin, przeglądów i pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem określonym w „Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w R C K i K w Katowicach ”. Harmonogram wykonywania pomiarów elektrycznych w załączeniu. Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji. 2) Terenowe Oddziały: a) bieżące naprawy oraz konserwacje sieci NN i urządzeń elektrycznych 230/400 V, b) wykonywanie innych prac elektrycznych zleconych przez Kierownika Administracji lub pracownika Sekcji Technicznej, c) wymiana lub zabudowa opraw oświetleniowych, d) wymiana lub zabudowa tablic elektrycznych, e) montaż przewodów i kabli wraz z osprzętem. f) wykonywanie pomiarów instalacji nn. zgodnie z zakresem określonym w „Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w Terenowych Oddziałach”. Harmonogram wykonywania pomiarów elektrycznych w załączeniu. Przedmiot umowy nie obejmuje wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prac o charakterze remontów i modernizacji. III. Dostępność zgłoszeń 365 dni w roku, 24 godz. na dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną