Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250.

Zarząd Transportu Metropolitalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Transportu Metropolitalnego
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-053 Katowice, Barbary
 • Telefon/fax: tel. +48(32)7438401, , fax. +48(32)7438745
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego
  Barbary 21A
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48(32)7438401, , fax. +48(32)7438745
  REGON: 369308114
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.metropoliaztm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 2. Wykonywana usługa objęta jest: - systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi, - systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych, - systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, - systemem prowadzenia przez kierujących pojazdami (kierowców) sprzedaży biletów drukowanych z urządzeń systemu ŚKUP, - systemem sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych w charakterze kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach na ww. linii. 3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia: - relacja: Zabrze Goethego – Zabrze Kotarbińskiego – Zabrze Osiedle Kopernika Heweliusza – Zabrze Maciejów M1 – Gliwice Zajezdnia – Gliwice Plac Piastów, - kursuje w dni robocze szkolne i w ferie oraz w soboty poza wakacjami w godz. 5:00 ÷ 00:39, w dni robocze w wakacje oraz w soboty w wakacje w godz. 5:00 ÷ 00:41, w niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym godz. 9:13 ÷ 21:59, w niedziele w wakacje godz. 9:13 ÷ 22:01, - dobowa praca przewozowa: dni robocze szkolne i w ferie oraz w soboty poza wakacjami – 342,80 wzkm, w dni robocze w wakacje i soboty w wakacje – 340,80 wzkm, niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym 272,00 wzkm, niedziele i święta w wakacje – 270,4 wzkm, - wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne i w ferie oraz soboty poza wakacjami – 19:39 h, w dni robocze w wakacje oraz w soboty w wakacje – 19:41 h, w niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym – 12:46 h, niedzielę i święta w wakacje – 12:48 h, - wozogodziny postoju: dni robocze szkolne i w ferie – 6:23 h, w soboty poza wakacjami – 7:04 h, dni robocze w wakacje – 5:41, soboty w wakacje – 6:26, w niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym – 2,38 h, w niedziele i święta w wakacje – 2,08 h, - średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne i w ferie oraz w soboty poza wakacjami – 17,45 km/h, w dni robocze w wakacje oraz w soboty w wakacje – 17,31 km/h, w niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym – 21,31km/h, w niedziele i święta w wakacje – 21,12 km/h, - średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne i w ferie – 25,84 km/h, w soboty poza wakacjami – 27,24 km/h, w dni robocze w wakacje – 24,34 km/h, w soboty w wakacje – 25,72 km/h, w niedziele i święta poza wakacjami i dniami wolnymi od pracy w centrum handlowym – 26,84 km/h, niedziela i święta w wakacje – 25,35 km/h, - długość trasy: 18,10 /15,90 km. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: AN = 120 780 wzkm. 4. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia rozkłady jazdy na ww. linię w Wydziale Organizacji Przewozów. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi. 6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy. 7. Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców autobusów, tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób (kierowców autobusów). Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną