Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” - połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” - połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ​Wykonanie usług projektowych oraz usług objętym prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych i nadzoru autorskiego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa" - połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej drogi dla rowerów łączącej osiedle Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec, biegnącej wzdłuż ul. Szopienickiej od ul. Krawczyka do ul. Mysłowickiej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uzyskaniem decyzji określonych w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. dla wymaganego zakresu robót. Dokumentację należy wykonać na podstawie projektu koncepcyjnego drogi dla rowerów sporządzonego przez Collect Consulting pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - połączenie osiedla Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec w Katowicach - część II". II. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego uwzględniając: drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Szopienickiej na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania z ul. Krawczyka do wjazdu na teren kopalni KWK „Wieczorek" Szyb Pułaski (rejon działki 1856/86); drogę dla rowerów oraz chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej (po wschodniej stronie) od ww. wjazdu do rejonu przystanku autobusowego „Kolonia Wysockiego Woźniaków"; drogę dla rowerów wzdłuż ul. Szopienickiej (po stronie wschodniej) od przystanku autobusowego „Kolonia Wysockiego Woźniaków" do wiaduktu nad autostradą A4; przebudowę istniejącego chodnika po zachodniej stronie ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Woźniaków do wiaduktu nad autostradą A4; dostosowanie wiaduktu nad autostradą A4 dla wprowadzenia ruchu rowerowego po stronie wschodniej oraz ruchu pieszego po stronie zachodniej; drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Szopienickiej oraz przebudowy istniejącego chodnika po przeciwległej stronie na odcinku od wiaduktu nad autostradą A4 do istniejącego przejścia dla pieszych po południowej stronie wiaduktu; drogę dla rowerów oraz chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej (po stronie wschodniej) na odcinku od ww. przejścia dla pieszych do ul. Karliczka miejscowym zawężeniem na wiadukcie nad torami kolejowymi (ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym); drogę dla rowerów po wschodniej stronie ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Karliczka do ul. Mysłowickiej; wprowadzenie ruchu rowerowego wszystkich relacji na skrzyżowaniu ul. Szopienickiej z ul. Mysłowicką; dostosowanie rozwiązań technicznych, w tym związanych z organizacją ruchu dla poprowadzenia infrastruktury rowerowej (m. in.: przeniesienie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Braci Woźniaków, zmiany sposobu parkowania pojazdów w rejonie wjazdu na teren kopalni KWK „Wieczorek",przestawienie komór sygnalizatora na wysięgniku w rejonie przystanku „Kolonia Wysockiego Kulika przy ul. Szopienickiej 27 a-e, poszerzenie nasypu z gruntu zbrojonego lub wykonanie muru oporowego wzdłuż projektowanej infrastruktury po wschodniej stronie ul. Szopienickiej na południe od wiaduktu nad autostradą A4); oznakowanie pionowe i poziome; niezbędną infrastrukturę towarzyszącą (w tym barierki ochronne); przebudowę istniejących schodów i pochylni w rejonie budynku przy ul. Mysłowickiej 37c; oświetlenie projektowanej drogi rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. św. Anny do wjazdu na teren kopalni KWK „Wieczorek" Szyb Pułaski (rejon działki 1856/86) oraz na odcinku biegnącym pomiędzy ul. Karliczka a ul. Mysłowicką; dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscach, w których zachodzi potrzeba doświetlenia projektowanego ciągu rowerowego ze względów bezpieczeństwa i dla zachowania właściwej widoczności (w tym doświetlenie infrastruktury drogowej pod wiaduktem kolejowym); przełożenie kolidujących obiektów jak m. in.: słupy oświetleniowe, wiaty przystankowe, znaki drogowe poza ciąg przeznaczony dla komunikacji rowerowej; niezbędne przekładki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; niezbędną wycinkę drzew; rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę dla elementów tego wymagających, o ile wystąpi taka potrzeba. III. Dokumentacja projektowa obejmuje (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): 1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 2) projekty wykonawcze; 3) przedmiar robót; 4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 5) kosztorys inwestorski; 6) STWIORB. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizacje robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Szczegółowy zakres zawiera Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 6 do SIWZ. IV. W ramach zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania mieszkańców (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do wykonania usługi), b) Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw – prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami. V. Szczegółowy zakres prac określa: a) wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), b) formularz cenowy (Załącznik nr 1a do SIWZ), c) specyfikacja techniczna (Załącznik nr 6 do SIWZ). VI. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy VII. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej . VIII. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną