Wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej (URL) http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w dwóch wariantach oraz wykonanie usług objętych prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych i pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. I. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) Opracowania dwu wariantowej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla budowy obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Katowicach Szopienicach, wraz z zapleczem dla plaży oraz zagospodarowania terenu. b) Wykonania zestawienia szacunkowych kosztów realizacji rozwiązań zaproponowanych w koncepcji dla każdego wariantu. c) Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu Koncepcji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późn. zm. Dokumentacja projektowa powinna zakładać że roboty budowlane będą realizowane w dwóch etapach i być opracowana dla każdego etapu osobno i obejmować m.in.: W ramach etapu I: - budynek stanicy w technologii kontenerowej/modułowej lub tradycyjnej, z wieżą widokową, który będzie pełnił funkcję magazynową oraz wychowawczo – rozwojową z możliwością noclegu - zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem min. slipu do wodowania łódek, ciągów komunikacyjnych w tym pieszych, miejsc postojowych, elementów małej architektury, zieleni, oświetlenia, odwodnienia terenu, monitoringu. W ramach etapu II: - budynek zaplecza plaży w technologii kontenerowej/modułowej lub tradycyjnej przeznaczonego dla ratowników i administracji - zagospodarowania terenu obejmującego uzupełniające elementy przestrzenne. Zakłada się, że Stanica 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego i zaplecze dla plaży będą funkcjonować jako niezależne funkcjonalnie obiekty m.in. z oddzielnym wejściem, jednak preferowane jest połączenie obu tych obiektów w ramach jednej bryły budynku. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego): projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, przy opracowywaniu rozwiązań projektowych uwzględnić dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostosowanie dotyczy obu kondygnacji budynku, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Szczegółowy zakres zawiera Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 6 do SIWZ. II. W ramach zamówienia objętego prawem opcji Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów m.in.: wizualizacji i prezentacji w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania mieszkańców (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do wykonania usługi), b) Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (w przypadku gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego). 2) Szczegółowy zakres prac określa: a) wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), b) formularz cenowy (Załącznik nr 1a do SIWZ), c) specyfikacja techniczna (Załącznik nr 6 do SIWZ), Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw – prawo budowlane, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną