Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj, dotyczące wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2019-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
  REGON: 000001347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj, dotyczące wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj, dotyczące wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac : -Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, -Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, ekspertyz itp., w tym: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, -Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, -Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów i innych czynności w celu uzyskania decyzji dopuszczającej dźwig do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego (wykonawca uzyska tę decyzję w imieniu Zamawiającego), -Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie (w 3 egz.) dokumentacji dźwigu do użytkowania wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego, -Organizacja i uczestnictwo w procedurze odbioru i uzyskanie dopuszczenia dźwigu do użytkowania przez Urząd dozoru Technicznego, -Przeszkolenie osób (wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie eksploatacji zabudowanych urządzeń, -Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3)Prace projektowe wykonywane będą w następujących branżach: -architektonicznej, -konstrukcyjno-budowlanej, -instalacji sanitarnych, -instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną