Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach” - dwie części zamówienia. Część I - Modernizacja zapadni w obrębie płyty głównej. Część II - Modernizacja podestów technicznych.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej (URL) http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach” - dwie części zamówienia. Część I - Modernizacja zapadni w obrębie płyty głównej. Część II - Modernizacja podestów technicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach" - dwie części zamówienia. Części I zamówienia – „Modernizacja zapadni w obrębie płyty głównej" - wykonawca zobowiązany jest do wykonania: wymiany istniejącej warstwy wierzchniej zapadni ze sklejki wodoodpornej wykonania obrzeży zapadni z profilu stalowego oczyszczenia i zabezpieczenia powłoką malarską istniejących elementów stalowych wykonania odwodnienia liniowego wykonania nowych kanałów wentylacyjnych wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki b. Części II zamówienia - „Modernizacja podestów technicznych" - wykonawca zobowiązany jest do wykonania: demontażu istniejących krat stalowych oczyszczenia konstrukcji podestów i ich zabezpieczenia farbą antykorozyjną montażu krat z żywicy izoftalowej wzmocnionej włóknem szklanym wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki. II. Szczegółowy zakres prac określa: dla części I: przedmiar robót ( załącznik nr 7a do SIWZ) wzór umowy ( załącznik nr 6a do SIWZ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8a do SIWZ) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9a do SIWZ) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5a do SIWZ) dla części II: a. przedmiar robót ( załącznik nr 7b do SIWZ) b. wzór umowy ( załącznik nr 6b do SIWZ) c. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8b do SIWZ) d. dokumentacja projektowa (załącznik nr 9b do SIWZ) e. opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5b do SIWZ). III. wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego. Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany : Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek", w której prowadzone będą roboty objęte niniejszą SIWZ została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną