Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyższy Urząd Górniczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 736 17 04, 736 19 00 , fax. 327 361 705
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 736 17 04, 736 19 00, fax. 327 361 705
  REGON: 33224500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptację lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca projekt budowlano – wykonawczy, stanowiący załączniki nr 1a i 1b do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załączniki nr 2a i 2b do SIWZ oraz przedmiar robót, stanowiący załączniki nr 3a i 3b do SIWZ. 3. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakres przedmiotu zamówienia (część gwarantowana) dotyczy robót budowlanych objętych przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 3a do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia objęty prawem opcji (część objęta prawem opcji) dotyczy robót budowlanych wskazanych w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 3b do SIWZ. Warunkiem skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieskorzystania lub skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie. Warunkiem uruchomienia przez zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nastąpi najpóźniej do dnia 05.07.2019 r. Postanowienia SIWZ odnoszące się do części gwarantowanej przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji. W przypadku części gwarantowanej wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wykonawcy terenu robót. Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku części objętej prawem opcji wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia uruchomienia prawa opcji. Uruchomienie prawa opcji nastąpi najpóźniej do 05.07.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną