WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót awaryjnych w zakresie konserwacja oraz utrzymanie w stałym ruchu i sprawności urządzeń znajdujących się w kotłowni SPSK-M. 2) Zakres zamówienia i wykaz obiektów szpitala, w których świadczone będą roboty i usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1.1 Wykonywanie konserwacji oraz utrzymania w stałym ruchu i sprawności urządzeń znajdujących się w Kotłowni SPSK-M. Wykonywanie przeglądów instalacji gazu przewodowego w Kuchni SPSK-M.  Kotłownia;  Kuchnia SPSK-M (w przypadku pomieszczeń Kuchni SPSK-M chodzi tylko o instalację gazową). 3.1.2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie konserwacji oraz utrzymania w stałym ruchu i sprawności technicznej urządzeń znajdujących się w Kotłowni SPSK-M. Przegląd instalacji gazu przewodowego w Kuchni Szpitala. 3.1.3 Zlecenia szczegółowe: 3.1.3.1 Roboty awaryjne wymagające szybkiej interwencji będą zlecane telefonicznie lub za pomocą faksu lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób, po czym niezwłocznie będą potwierdzone w formie pisemnej. Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego nie może przekroczyć 3 godzin. 3.1.3.2 Pozostałe bieżące roboty będą zlecane pisemnie na podstawie: • kosztorysów Wykonawcy sporządzonych wg. stawek zaoferowanych w ofercie zaakceptowanych przez Zamawiającego; • zlecenia, które zawierać będzie w szczególności koszt oraz termin wykonania robót. 3.1.4 Ceny materiałów i sprzętu Ceny materiałów i sprzętu zastosowane w kosztorysach rozliczane będą według najniższych cen określonych w "SEKOCENBUDZIE" za kwartał bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie robót. W cenie oferty należy uwzględnić drobne materiały zużywalne takie jak: smary, oleje, spirytus, sznur grafitowy, papier ścierny, wosk, bezpieczniki, żarówki do lampek sygnalizacyjnych, farbę do zabezpieczenia maszyn przed korozją, uszczelki itp. 3.1.5 Rozliczania za wykonane roboty/usługi dokonywane będą na podstawie: 3.1.5.1 Roboty awaryjne: • zlecenie Zamawiającego; • faktura Wykonawcy; 3.1.5.2 Pozostałe bieżące roboty: • zlecenie Zamawiającego; • kosztorys powykonawczy sporządzony wg stawek zaoferowanych w ofercie • faktura Wykonawcy 3.1.6 Termin płatności: 60 dni od daty odbioru protokolarnego robót i złożenia prawidłowo wypełnionej faktury. 3.1.7 Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane prace min. 24 miesięcy gwarancji. 3.1.8 Wszystkie prace konserwacyjne, przeglądy oraz naprawy muszą być wykonywane: 3.1.8.1 zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową Urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować wykonane czynności w formularzach inspekcyjnych producenta urządzeń. Prace konserwacyjne Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Działu Technicznego. 3.1.8.2 przez osoby posiadające uprawnienia: • osoby wykonujące czynności serwisowe - uprawnienia eksploatacyjne SEP ( E2, E3); • osoby nadzorujące wykonywane prace - uprawnienia dozorowe SEP (D2, D3); 3.1.9 Wykonawca musi dysponować urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy w szczególności: • analizator spalin; • detektor gazu; • manometr z aktualnymi certyfikatami kalibracji. 3.1.10 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wykonywanych napraw, przeglądów i inspekcji w sposób uzgodniony z Kierownikiem Działu Technicznego oraz zgodnie z dokumentacją. 3.1.11 Zakres i częstotliwość wykonywania przeglądu i prac konserwacyjnych. W zakres czynności koniecznych do wykonania w ramach usługi konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej Kotłowni gazowo olejowej wchodzą w szczególności następujące prace: 3.1.11.1 Czynności wykonywane minimum raz w miesiącu: • przegląd armatury wodnej i parowej: - sprawdzenie zabezpieczeń palnika (zanik płomienia, spadek ciśnienia na tłoczeniu pompy palnika, spadek ciśnienia gazu, wzrost ciśnienia gazu ponad P max); - kontrola urządzeń pracujących pod ciśnieniem, a w szczególności pokryw włazowych oraz połączeń kołnierzowo-śrubowych; - sprawdzenie stanu manometrów, termometrów i zaworów bezpieczeństwa; - sprawdzenie stanu i działania wentylatorów powietrza podmuchowego; - sprawdzenie stanu i działania klap w przewodach powietrza podmuchowego; - sprawdzenie stanu i działania urządzeń automatyki palnika kotła; - przegląd poziomowskazów; - czyszczenie czujnika fotoelektrycznego z osadów pyłu i innych zanieczyszczeń; - sprawdzanie odległości między końcówkami elektrod zapłonowych; - sprawdzenie stanu instalacji ochronnej; - kontrola pracy szafy sterującej kaskadą kotłów oraz obiegami grzewczymi; • wykonanie inspekcji oraz wypełnienie formularza inspekcji - kotły parowe: - inspekcja armatury; - inspekcja przewodów rurowych; - inspekcja wskaźnika ciśnienia wzgl. temperatury; - inspekcja urządzeń zasilających i pomp ładujących; - inspekcja urządzenia odcinania dopływu paliwa; - inspekcja urządzeń kontroli szczelności armatur gazowych; - inspekcja kontroli płomienia; - inspekcja wyłącznika awaryjnego; - inspekcja presostatów powietrza i gazu palnika; - próba pracy palników na oleju opałowym. • wykonanie inspekcji oraz wypełnienie formularza inspekcji - kotły wodne: - inspekcja armatury; - inspekcja przewodów; - inspekcja wskaźników ciśnienia i temperatury; - inspekcja nastawników dla powietrza i paliwa; - inspekcja urządzenia do kontroli szczelności armatur gazowych; - inspekcja kontroli płomienia; - inspekcja wyłącznika awaryjnego; - inspekcja presostatów powietrza i gazu palnika; - próba pracy palników na oleju opałowym. 3.1.11.2 Czynności wykonywane okresowo: • kontrola działania aktywnego systemu detekcji gazu – 4 razy w roku; • czyszczenie filtrów – 2 razy w roku; • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – 2 razy w roku; • czyszczenie kotłów po stronie paliwowej – wg potrzeb; • przegląd, czyszczenie i regulacja palników – 2 razy w roku; • wykonanie pomiaru szczelności instalacji gazowej – 2 razy w roku; • wykonanie pomiarów elektrycznych – 1 raz w roku; • przegląd i konserwacja pomp – 2 razy w roku; • sprawdzanie działania urządzeń kontrolno-regulacyjnych – 4 razy w roku; • czyszczenie zbiornika kondensatu – 2 razy w roku; • czyszczenie wentylacji – 4 razy w roku; • czyszczenie silników – 2 razy w roku; • czyszczenie wymienników ciepła JAD – 2 razy w roku; • przegląd, czyszczenie i regulacja systemu dezynfekcji OXIPERM OCD 162 5 P/G – 2 razy w roku (wg potrzeb); • przygotowanie kotłów do rewizji zewnętrznej, oraz udział w czynnościach dozorowych UDT- wg potrzeb • wykonanie inspekcji oraz wypełnienie formularza inspekcji - kotły parowe: - inspekcja zaworów bezpieczeństwa – co 3 miesiące; - inspekcja regulatora poziomu wody – co 3 miesiące; - inspekcja regulatora ciśnienia lub temperatur – co 3 miesiące; - inspekcja otworów rewizyjnych – co 3 miesiące; - inspekcja oceny spalania – co 6 miesięcy; - inspekcja oceny komór paleniskowych i wyciągów spalin – co 6 miesięcy. • wykonanie inspekcji oraz wypełnienie formularza inspekcji - kotły wodne: - inspekcja regulatorów temperatury - co 3 miesiące; - inspekcja otworów rewizyjnych – co 3 miesiące; - inspekcja zaworów bezpieczeństwa – co 6 miesięcy; - inspekcja ograniczników poziomu – co 6 miesięcy; - inspekcja oceny spalania – co 6 miesięcy; - inspekcja oceny palnika i ciągów spalinowych – co 6 miesięcy. - 3.1.12 Wykaz sprzętu znajdującego się w kotłowni SPSK-M: 3.1.12.1 Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej:  Wymienniki ciepła typu JAD X 9.88 Secespol – 2 szt.  Zasobniki cieplej wody użytkowej ZCW-1500 o obj.1500 dm3 POMEX (nr fabr. 11956,11957,11958) – 3szt.  Pompy ładujące typu STRATOS 50/1-12 1f Wilo – 2 szt.  Pompa cyrkulacji wewnętrznej typu STRATOS 40/1-8 1f Wilo – 1 szt.  Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. firmy REFLEX typu REFIX DT5 500 Dz 65 – 1- bar/70˚C (nr fabr. 07H031450032) – 1 szt.  Pompa cyrkulacji zewnętrznej – 1 szt.  Kotły wodne typu Loos UT-L 14 x 6 pojemność 1690 l, moc 1417 kW, nr fabr. 102810, 102809, 102808 – 3 szt.  Palniki Weishaupt GL8/1-D ZMD nr fabr. 5715985, GL8/1-D TMD nr fabr. 5715987, GL8/1-D ZMD nr fabr. 5715986 – 3 szt.  Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. firmy REFLEX typu REFLEX N 200(nr fabr. 07H071050250)– 1szt.  Magnetofiltr FM Aulin 200 nr fabr. 9600 – 1 szt.  Głowica pomiarowa/detektor DEX/FA-B nr fabr 0224 3221, 0224 3030, 0224 3344, 0224 3450 – 4 szt.  Przepływomierz ultradźwiękowy Sonix 10D Apator KFAP nr fabr. 57059 – 1 szt.  Wodomierz przemysłowy MB 9200 prod. Sensus – 1 szt.  Pompy UPS 50-180F Grundfos – 3 szt.  Nagrzewnica wodna  Wodomierz kołnierzowy PoWoGaz S.A. 3.1.12.2 Magazyn oleju opałowego: a) Zbiorniki bateryjne Roth po 2 000 dm3 - 8 szt. b) Pompy typ SKG 2.01 Hydro-Vacuum – 2 szt. c) Wytwornica piany firmy OGNIOCHRON WP 2/75 – 1 szt. 3.1.12.3 Kotły parowe: a) Kotły parowe LOOS 240 KW– 2 szt. (typ U-HD 350, wydajność 350 kg/h pary, nadciśnienie robocze 10 bar, nadciśnienie dopuszczalne 13 bar, sprawność cieplna 87%, zużycie paliwa – gaz 32 Nm3/h, olej 23,5 kg/h, objętość całkowita 538 dm3). b) Palnik gazowo olejowy typ GL1/1-E wersja ZMD Weishaupt, moc cieplna 60-335 kW, moc elektryczna 1,63 kW.- 2 szt. c) Pompa wody zasilającej PZ typ CR1-19 Grundfos wydajność 390 kg/h, wysokość podnoszenia 119 mH2O, moc silnika 1,1,kW – 2 szt. d) Pompa skroplin (kondensatu) typ 25Por-80C LFP Leszno, wydajność 12m3/h, wysokość podnoszenia 8 mH2O, moc silnika 0,245 kW – 2 szt. e) Moduł przygotowania wody WMST-800 (zbiornik wody zasilającej, zbiornik schładzający, stacja dozowania chemikaliów KCH - pompa dozująca, zbiornik dozujący, chłodniczka próbek CP, szafa sterująca modułu WSMT-800). f) Zbiornik kondensatu ZK (pojemność brutto 0,25 m3, ciśnienie atmosferyczne, wymiary 0,5 x 0,5 x 1,0 m). g) Stacja uzdatniania wody SUW h) Dwukolumnowy automatyczny zmiękczacz wody do pracy ciągłej Duet 100 typ sterowania 255/966 HF nr fabr. 20071376 Inwater. i) Pompa dozująca DLXB-VFT sterownik DLXB-VFT O2-10 nr fabr. 20071413 Inwater – 1 szt. 3.1.12.4 1.4 Węzły cieplne: a) Laryngologia b) Dermatologia c) Chirurgia d) Nefrologia e) Wymiennik- zasilanie nagrzewnic f) Kotłownia – zasilanie budynku administracji g) Izotopy Ciepłomierz typu LEC 5 Apator -KFAP(nr fabr. 06-1975,06-1974,06-2046,07-304,07-310,07-306,06-2029,07-574,07-2137) – 9 szt. 3.1.12.5 1.5 Wymienniki ciepła: a) Wymienniki ciepła JAD 6.50 – 10 szt. (układ równoległy). b) Zawór regulacyjny ciśnienia IWKA V131. c) Ciepłomierz F2-ABB. d) Przepływomierz WS-Dynamic 65 firmy ABB. e) Czujniki temperatury (nastawa 90˚C). f) Zawór odcinający DANFOSS VF3 z siłownikiem AMW 523. g) Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 100. h) Filtr magnetyczny kołnierzowy PN16 INFRACORR typu IFM Dn 125. i) Membranowe Zawory bezpieczeństwa SYR typu 1915 Dn 32 ciśnienie otwarcia 6 bar, średnica siedliska 27 mm – 10 szt. Obieg pierwotny – rury stalowe preizolowane o średnicy Dn 125. Obieg wtórny – rury stalowe łączone przez spawanie Dn 65. Przełączanie zasilania instalacji wewnętrznej c.o. oraz c.w.u. z pracy kotłów gazowych na pracę wymienników ciepła wykonywane jest ręcznie. 3.1.12.6 System dezynfekcji OXIPERM OCD 162 5 P/G nr 08/87597 4) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 4.1 Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadku prac wykonywanych w siedzibie zamawiającego były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 4.2 W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zamawiający nie wymaga zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i uczestniczącą w wykonywaniu niniejszego zamówienia na podstawie umowy o podwykonawstwo oraz osób w stosunku do których wykonawca wykaże, że czynności przez nie wykonywane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną