Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 322 077 777 , fax. 322 077 395
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 077 777, fax. 322 077 395
  REGON: 51425985927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego”, wykonanych w 1928r. przez rzeźbiarza Jana Raszkę. Płaskorzeźby pierwotnie zdobiły westybul budynku, zostały zniszczone przez okupanta hitlerowskiego w 1939r. Na wystrój ścian tarczowych składały się płaskorzeźby o tematyce symbolicznej, alegoryczne przedstawienia przemysłu górniczo-hutniczego, stroju śląskiego, Alegoria Powstania Śląskiego oraz Polonia tronującą, podkreślająca związki Śląska z Polską. Płaskorzeźby zamontowane były na ścianach tarczowych kopuły westybulu. Umiejscowienie i wymiary poszczególnych płaskorzeźb:  Polonia tronująca - ściana wschodnia, wymiary 6,8m x 2,75m, dolna krawędź płaskorzeźby znajduje się 6,5 m nad posadzką,  Alegoria stroju śląskiego - ściana południowa, wymiary 9m x 2,75m, dolna krawędź płaskorzeźby znajduje się 13m nad posadzką,  Alegoria Powstania Śląskiego - ściana zachodnia, wymiary 6,9m x 2,75m, dolna krawędź płaskorzeźby znajduje się 13m nad posadzką,  Alegoria przemysłu górniczo-hutniczego - ścian północna, wymiary 9m x 2,75m, dolna krawędź płaskorzeźby znajduje się 13m nad posadzką, Podane wielkości wnęk są orientacyjne. Każdorazowo wymiary należy sprawdzić z natury. Historia W kwietniu 1927 roku Urząd Wojewódzki Śląski ogłosił konkurs dla polskich artystów rzeźbiarzy na wypełnienie płaskorzeźbami czterech pól koszowych znajdujących się pod kopułą westybulu. Konkurs wzbudził zainteresowanie środowiska rzeźbiarskiego w całym kraju, jednak na konkurs wpłynęło tylko osiem prac. Pierwszą nagrodę otrzymał rzeźbiarz z Krakowa Jan Raszka, którego rzeźby znajdowały się już w budynku. Raszka, spełniając jeden z wymogów konkursu, przedstawił specyficzne dla Śląska alegoryczne przedstawienia przemysłu górniczo-hutniczego i stroju śląskiego. Na wprost wejścia głównego do gmachu umieszczona była rzeźba Polonia tronująca, naprzeciw niej Alegoria Powstania Śląskiego. Dzisiaj w westybulu pola koszowe są puste, ponieważ wszystkie płaskorzeźby zostały usunięte przez Niemców w czasie II wojny światowej. Materiał ikonograficzny Rekonstrukcję płaskorzeźb należy wykonać w oparciu o zachowane materiały ikonograficzne w postaci fotografii archiwalnych. Wielkość i forma płaskorzeźb powinny być dostosowane do istniejących wnęk. Program prac konserwatorskich. Zakres prac, rzeźbiarskich, przygotowawczych, transportowych, montażowych, konserwatorskich: 1. Opracowanie materiałów ikonograficznych. Przygotowanie szkiców i rysunków w skali 1:1 kompozycji rekonstruowanych płaskorzeźb. Wymiary wnęk należy sprawdzić przed wykonaniem szkiców. 2. Wykonanie modelu realizacyjnego w glinie na podstawie zdjęć archiwalnych, zachowanych modeli gipsowych. 3. Rekonstrukcja brakujących i nieczytelnych na fotografiach archiwalnych elementów płaskorzeźb. 4. Wykonanie formy silikonowej z płaszczem gipsowym. Dopuszcza się dzielenie formy na trzy części. 5. Wykonanie odlewów płaskorzeźb z gotowych mas, np. Akrylik one (lub równoważne) – mieszanki gipsu i żywicy akrylowej. Odlewy należy wzmocnić konstrukcją aluminiową i siatką i/lub laminatem szklanym od spodniej strony). Odlewy winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki rzeźbiarskiej. 6. Cyzelowanie odlewów i uzupełnienie niedolanych miejsc. 7. Impregnacja powierzchni odlewów gotowym preparatem na bazie żywic syntetycznych (lub równoważny). 8. Ustawienie rusztowań (wg wskazówek zawartych poniżej). 9. Montaż płaskorzeźb we wnękach. Sposób montażu należy uzgodnić z osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej. Montaż nie powinien w żaden sposób naruszyć tkanki zabytkowej budynku. 10. Wykonanie retuszy płaskorzeźb we wnękach oraz uszkodzeń powstałych w trakcie montażu, wyprowadzenie krawędzi styku płaskorzeźb z powierzchnią ściany. 11. Malowanie ścian tarczowych kopuły wokół miejsc pod płaskorzeźby - malowanie na powierzchni ok. 120m2, farbami silikatowymi w kolorze identycznym jak istniejący. Przed malowaniem uzgodnić kolor z Zamawiającym i Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 12. Malowanie i pokrycie płaskorzeźb patyną w celu wydobycia plastyki. 13. Pokrycie powierzchni płaskorzeźb warstwą wyrównującą – wykonanie werniksowania zabezpieczającego, preparatem Paraloid B72 (lub równoważne). Powyższy program prac konserwatorskich został opracowany przez p. Aleksandra Harkawego – konserwatora dzieł sztuki. Ze względu na umiejscowienie płaskorzeźb na wysokości 6-13 m od poziomu podłogi, w celu ich zamontowania należy ustawić rusztowania. Zamawiający nie dopuszcza kotwienia rusztowań do ścian lub elementów krużganków. Przy ścianach: południowej, zachodniej i północnej, rusztowania mogą zostać przytwierdzone do filarów krużganków w sposób bezinwazyjny. Przed przytwierdzeniem rusztowań należy zabezpieczyć marmurowe okładziny filarów przed uszkodzeniem. Wykonawca winien uwzględnić, że rusztowania konieczne do zamontowania płaskorzeźb w westybulu będzie można zdemontować dopiero po dokonaniu odbioru końcowego i usunięciu ewentualnych wad/usterek stwierdzonych podczas tego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do komisyjnego uzyskania akceptacji następujących zakresów:  wykonania modeli glinianych,  wykonania negatywów - form silikonowych z płaszczem gipsowym,  wykonania odlewów płaskorzeźb,  doboru odcieni patyny w zależności od uzyskanych efektów. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne uszkodzenia płaskorzeźb (m.in. podczas przechowywania, transportu lub montażu) do chwili protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Pozostałe uwarunkowania: • Ze względu na konieczność skutecznego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, zwłaszcza czynności opisanych w pkt 1 - 7 programu prac konserwatorskich, Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił pracownię rzeźbiarską (tymczasową) w promieniu nie więcej niż 100km od siedziby Zamawiającego. • Okres gwarancji na wykonane prace 36 miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312230-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną