Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, ul. Bankowa 11A, Katowice. 2. Zakres robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej obejmuje m.in.:. 1) zabudowę na konstrukcji systemowej agregatu zewnętrznego, skraplającego, zlokalizowanego na dachu budynku, 2) montaż jednostek wewnętrznych kasetonowych oraz ściennej jednostki wewnętrznej, 3) odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji sanitarnej za pomocą pomp skroplin, 4) zasilenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji z zabudową nowej podrozdzielni w pomieszczeniu zaplecza na parterze budynku, zasilanej z istniejącej podrozdzielni w piwnicy, 5) roboty ogólnobudowlane i towarzyszące, w tym zabezpieczenie ppoż. przejść instalacji przez przegrody budowlane; 6) przeszkolenie personelu Użytkownika z obsługi i regulacji (Wykonawca po zawarciu umowy uzgodni z Użytkownikiem termin szkolenia oraz liczbę osób biorących udział w szkoleniu). 3. Roboty budowlane należy realizować w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, sporządzoną w czerwcu 2019 r. przez PS Instalacje S.C. ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice, zawierającą: 1) projekt budowlano – wykonawczy instalacji klimatyzacji, 2) projekt budowlano – wykonawczy instalacje elektryczne, 3) przedmiary robót, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej również STWiORB). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej tj. projekcie budowlano – wykonawczym instalacji klimatyzacji, projekcie budowlano – wykonawczym instalacji elektrycznych (odpowiednio załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (odpowiednio załącznik nr 2.3, 2.4, 2.5 do SIWZ) oraz w przedmiarach robót (odpowiednio załącznik nr 2.6 do SIWZ), które to dokumenty wraz z umową należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w dokumentacjach projektowych i/lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarach robót i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 6. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych w umowie (załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały, urządzenia itp., a jeżeli gwarancja producenta zastosowanych materiałów, urządzeń jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną