„Wykonanie bloku foliowego w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 2

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie bloku foliowego w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykonanie bloku foliowego w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 2 2. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice, ul. Szopienicka 69 na działce o numerze 1206/86, której właścicielem jest Miasto Katowice. Wymiary obiektu: Szerokość nawy 9,50 – 10,50 m; Ilość naw sztuk 1 Odległość między słupami 2,50 m - 3,00 m; Wysokość skrajna (do rynny) 6,00 m - 6,50 m; Wysokość w najwyższym miejscu 8,50 m – 10,00 m; Obciążenie co najmniej 70 – 90 kg/m2; Obciążenie wiatrem co najmniej 125 km/h. Blok foliowy oparty o konstrukcję stalową z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, drzwi ramowe aluminiowe. Zalecane jest zamontowanie dodatkowego wzmocnienia wiatrowego. Konstrukcja drzwi – dwuskrzydłowe o wymiarach minimum 3,00 m x 4,00 m, ramy drzwi pokryte poliwęglanem komórkowym zamontowane w jednej ze ścian szczytowych, drzwi wzmocnione blachą np.: ryflowaną od dołu oraz docieplane. Drzwi wyposażone w zamek oraz komplet kluczy. Dopuszcza się montaż drzwi na prowadnicy górnej lub dolnej. Fundamenty - fundament wykonany z betonu; dopuszcza się fundamenty punktowe – stopy fundamentowe pod słupy stalowe konstrukcji nośnej. Elementy konstrukcyjne nośne – wykonane jako konstrukcja typu lekkiego z profili stalowych ocynkowanych. Słupy - oparte na stopach fundamentowych betonowych wykonane z profili stalowych ocynkowanych o przekroju prostokątnym lub okrągłym spełanijące normy wytrzymałościowe. Ściany szczytowe i boczne - mają za zadanie połączyć elementy pomiędzy słupami minimum w trzech miejscach górnym, dolnym i środkowym wraz z zastosowaniem stężeń ścian zgodnie ze wskazaniami w projekcie. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej. Rynny rury spustowe - wykonane z blachy ocynkowanej. Wentylacja – wietrzenie górne; dopuszcza się jednostronne otwieranie minimum za pomocą jednego motoreduktora. Folia – wielosezonowa; okres użytkowania minimum 6 do 10 lat, podwójna pompowana, umieszczona na konstrukcji nośnej szczyty, boki oraz dachu, dedykowana do pokrywania obiektów do produkcji kwiatów, materiału szkółkarskiego. Parametry: - Grubość 150- 200 µ - Warstwa antykondensacyjna; - Domieszkę antykurzową ; - Rozpraszająca światło około 30%; - Z filtrem UV Instalacja elektryczna – doprowadzenie kabla zasilającego do budynku. Doprowadzenie instalacji zewnętrznej z budynku ZZM. Wykonanie rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z oprawami. Instalacja wodna – doprowadzenie wody do obiektu. Doprowadzenie instalacji wodnej z budynku ZZM. Wykonanie instalacji do napełnienia powietrzem folii – podłączenie i montaż pompy lub pomp. Zasłony cieniująco -termoizolacyjne - wykonanie systemu zasłon cieniująco termoizolacyjnych. Sterowanie automatyczne. Dopasowane do potrzeb użytkowania, między innymi do przechowywania dużych gabarytowo roślin. Tkanina rozwijana w oparciu o mechanizm oparty np.: na zastosowaniu motoreduktorów. Ogrzewanie – wykonane w oparciu o nagrzewnicę gazową o mocy około 90-100 kW, przystosowaną do gazu ziemnego oraz propanu, z zamkniętą komorą spalania. Wykonanie instalacji kominowej oraz doprowadzenie gazu do obiektu i montaż jednego lub dwóch zbiorników gazu. Odprowadzenie wody deszczowej – wykonanie dwóch zbiorników na deszczówkę w celu pozyskania wody do podlewania roślin. Blok foliowy wyposażony zostanie w sterownik przygotowany do sterowania wywietrznikiem górnym, pompowaniem folii, sterowaniem systemem zasłon cieniująco – termoizolacyjnych z możliwością podłączenia sterowania wilgotnością. Prace wchodzące w skład realizacji inwestycji: 1) Projekt, 2) Roboty ziemne, przygotowanie terenu, wykopy jamiste pod stopy fundamentowe, korytowanie pod ciąg technologiczny i wjazd do obiektu. Wykonanie prac rekultywacyjnych wokół obiektu po zakończeniu budowy, 3) Roboty brukarskie, wykonanie podbudowy, obrzeży oraz ułożenie kostki betonowej o grubości minimum 8 cm w ciągach komunikacyjnych umożlwiający wjazd samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony, 4) Wykonanie fundamentów, 5) Montaż konstrukcji nośnej bloku foliowego, konstrukcji typu lekkiego wraz z wyposażeniem oraz folią, 6) Wykonanie prac elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych, grzewczych zgonie z opisem powyżej. 5. Etap I obejmuje: 1) Przedmiotem zamówienia w Etapie I jest usługa obejmująca opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, w podanej powyżej lokalizacji. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKT) obejmuje wykonanie: a) projektu budowlanego (PB), b) projektów wykonawczych, branżowych (PW), c) kosztorysów inwestorskich (KI), przedmiarów robót (PR), d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz e) pozyskanie innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi opinii, warunków, uzgodnień i pozwoleń, warunkujących zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach o ile będzie wymagana). 3) Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem, zgodnie z postanowieniami postępowania przetargowego (pozwolenie na budowę, potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę). 4) Projektant zobowiązany jest do: a) uzyskania akceptacji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach b) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie wraz z przedstawicielami Zamawiającego, c) przedstawienia do wglądu Zamawiającemu pełnego projektu (kompletnej dokumentacji) przed ostatecznym złożeniem do Urzędu Miasta, 5) Źródło finasowania - Budżet Miasta Katowice. 6) Dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy opracować zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 7) Wymogi Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji projektu: - Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac. - Wykonawca będzie występował jako Pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. - Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, Wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń. - Wykonawca sam i na własny koszty realizuje wszystkie czynności niezbędne dla powstania prawidłowej Dokumentacji Projektowej - Po zakończeniu prac projektowych Projektant winien wydać oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej. 8) Wszystkie koszty materiałów niezbędnych do projektowania, a w tym map i dokumentacji geotechnicznej oraz opłaty związane z pozyskiwaniem decyzji i uzgodnień ponosi Projektant Wykonawca i muszą być one wliczone w cenę ryczałtową kontraktu. 9) Zamawiający ze względu na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują znamion stosunku pracy, nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 1843). 10) Projektant otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwa w celu prowadzenia uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami. 6. Etap II obejmuje : wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z przyłączami i na podstawie sporządzonej w ramach Części I dokumentacji projektowej, uzyskanych decyzji, opinii, ekspertyz. 1) Zakres prac obejmuje także: a) dostawę niezbędnego wyposażenia i sprzętu wraz z jego instalacją i uruchomieniem, b) sporządzenie powykonawczego operatu geodezyjnego, c) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej również instrukcję użytkowania, wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury, harmonogram obsługi serwisowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną