Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb SUM w Katowicach w okresie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.05.2020 r. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty na jaką umowa została zawarta. 2. Zamawiający korzysta aktualnie ze 144 szt. urządzeń wykorzystujących połączenia poprzez sieć telefonii komórkowej (121 telefonów, 5 modemów internetowych, 7 bramek, 11 kart monitorujących pracę urządzeń). Docelowo planuje się korzystanie ze 160 szt. urządzeń, w tym 134 telefonów, 6 modemów internetowych, 7 bramek i 13 kart monitorujących pracę urządzeń. 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem numerów do nowego operatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną