Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-037 Katowice, Ligonia
 • Telefon/fax: tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  Ligonia 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienie jest: Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z podziałem na zakresy (I, II, III). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz w „Manualu systemu identyfikacji wizualnej Województwa Śląskiego” oraz w Manualu „Logo 100-lecia Powstań Śląskich” Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i akceptacji projektów graficznych i próbnych egzemplarzy. 4. Do Zamawiającego należy wykonanie i przekazanie plików produkcyjnych oraz wytycznych dla poszczególnych elementów zamówienia, do Wykonawcy należy druk. 5. Wykonawca odpowiada za błędy, które pojawiły się w materiałach z winy Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:00) na adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną