Świadczenie usług polegających na opiniowaniu rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na opiniowaniu rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług polegających na opiniowaniu rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych celem uzyskania specjalnych właściwości. Udział w pracach zleconych przez zewnętrznych kontrahentów zamawiającemu polegający na opracowaniu, opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych. Udział w pracach zleconych przez zewnętrznych kontrahentów zamawiającemu polegający na projektowaniu i ocenie procesów technologicznych przetwarzania i modyfikacji tworzyw polimerowych. Udział przedstawiciela wykonawcy w pracach zespołów realizujących projekty krajowe i zagraniczne z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych. Zamawiający przewiduje 2 520 roboczogodzin. Zamówienie będzie finansowane m.in. z następujących projektów (POIR): - RecoPal Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. - AgroFolRecO Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71318000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną