Uszczelnienie Kopuły Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie Kopuły Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Uszczelnienie pokrycia dachowego w części pionowej świetlika i w części poziomej powierzchni kolistej Kopuły Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek” przy Aleja W. Korfantego 35 40-005 w Katowicach. 1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: uszczelnienie kopuły Hali Widowiskowo –Sportowej wymiana włazu dachowego 2) Szczegółowy zakres prac określa: Przedmiar robót ( załącznik nr 5 do SIWZ) Wzór umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 7 do SIWZ) 3) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbędne materiały i urządzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie, określonym w dokumentacji projektowej i STWIORB . Uwaga W związku z tym, że Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” położony przy al. Korfantego 35 w Katowicach, jest wpisany do rejestru zabytków oraz jest czynnym obiektem Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia oraz zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną