Usługi pralnicze dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

Centrum Psychiatrii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-340 Katowice, ul. Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 326 038 400 , fax. 326 038 553
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Psychiatrii w Katowicach
  ul. Korczaka 27
  40-340 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 400, fax. 326 038 553
  REGON: 27620698600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi pralnicze – pranie wodne, w tym : a) pranie bielizny szpitalnej ( pościelowej i osobistej ), fartuchów lekarskich, ręczników, piżam, koców, materacy itp. ; b) maglowanie ( prasowanie ) ; c) wykonywanie drobnych napraw ( uzupełnianie guzików, reperacja rozerwań, dziur itp.) ; d) przyjmowanie rzeczy do prania od każdego oddziału oddzielnie wg asortymentu i wagi, oraz zwrot posegregowanych rzeczy po wykonaniu usługi na poszczególne oddziały szpitalne również z uwzględnieniem asortymentu i wagi ( 6 Oddziałów + izba przyjęć + warsztat + poradnia psychiatryczna ) ; Odbiór przedmiotów do prania i ich dostarczenie po wypraniu : 3 do 4 razy w tygodniu ; e) proces technologiczny usługi pralniczej, oraz warunki transportu przedmiotów muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, odnośnie szpitali ; f) roczna ( ilość ) waga przedmiotów do prania : ok. 30 000 do 30 720 kg ; w okresie realizacji usługi 24 miesiące : ok.61 440 kg ; g) miejsce odbioru i dostawy przedmiotów : budynek główny przy ul. Korczaka 27 w Katowicach. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy PZP. Szczegóły zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ), która zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną