Usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i segregowanych z budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przez okres 12 miesięcy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i segregowanych z budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przez okres 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i segregowanych z budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy - zgodnie z potrzebami Zamawiającego lub do wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta Umowa. Szczegółowy wykaz miejsc, z których będą odbierane odpady określa załącznik nr 3 do umowy (Harmonogram wywozów zostanie uzgodniony przez osoby upoważnione w Umowie, na podstawie Harmonogramu złożonego przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną