USŁUGA SPRZĄTANIA W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40844 Katowice, ul. Kossutha
 • Telefon/fax: tel. (032) 7351547, 7351637 , fax. 327 351 636
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
  ul. Kossutha 13
  40844 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 7351547, 7351637, fax. 327 351 636
  REGON: 1544738200030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SPRZĄTANIA W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z podziałem na dwie części (pakiety) z dopuszczeniem składania ofert częściowych, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia na dany pakiet oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II). Pakiet I: usługa sprzątania obiektu Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników Zamawiającego), za wyjątkiem pomieszczeń szczególnych [zostaną wskazane przez Zamawiającego przed zawarciem umowy], w których usługa sprzątania winna być wykonywana wyłącznie podczas obecności pracowników Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pakiet II: usługa sprzątania obiektów Delegatur i Sekcji Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego OW NFZ: - sprzątanie Delegatur - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do godz. 19.00; - sprzątanie Sekcji Obsługi Ubezpieczonych - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do godz. 16.00. »Realizacja zamówienia w każdym z pakietów będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II). Wzór umowy (pakiet I/pakiet II) określa zasady ewentualnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na dany pakiet, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. »SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, zawiera standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. ________________________________________________________________________________ Zamówienie zastrzeżone art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust. 2a pzp – dotyczy zarówno pakietu I, jak i pakietu II. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakład pracy chronionej lub wykonawcę albo jego jednostki, o których mowa w art. 22 ust.2 pzp. Wykonawca winien zatem być podmiotem, o którym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniającym osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz spełniać warunek określony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien być nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez Wykonawcę. W celu wykazania spełnienia ww. warunku, Wykonawca składa stosowne oświadczenie w formularzu oferty na dany pakiet. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na dany pakiet, zobowiązany będzie do zachowania spełniania ww. warunków w sposób ciągły w całym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. ____________________________________________________________________________________________________________ Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3a pzp) - określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną