Usługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa
 • Telefon/fax: tel. 32 6032200 , fax. 32 6032201
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  ul. Plebiscytowa 19
  40-035 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6032200, fax. 32 6032201
  REGON: 27180698300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej WFOŚiGW w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej WFOŚiGW w Katowicach. 2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmującej moduły: umowy i wnioski, kadry, płace, kancelaria, archiwum, budżetowanie, finansowo-księgowy, zamówienia publiczne, human resources, środki trwałe, administrator oraz generator raportów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie punktów 1-14 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SIWZ. 6. W zakresie przedmiotu zamówienia obejmującego: wykonywanie wszelkich innych modyfikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego na zlecenie Zamawiającego, w ramach limitu 1000 roboczogodzin obowiązującego w trakcie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną