Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz.U Z 2010r nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji zadań. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 3. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie nr 1: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu” Zadanie 2: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla „Komisariat Policji w Wojkowicach – budowa nowej siedziby”. 4. Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ odpowiednio dla danego zadania: 4.1 załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla KMP Sosnowiec 4.2 załączniku nr 3A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla KP w Wojkowicach Zamawiający udostępnia skany zawartych umów na roboty budowlane, które stanowią załączniki nr 3.1. do SIWZ dla KMP Sosnowiec i 3.1.A dla KP w Wojkowicach, pomocniczo celem prawidłowego skalkulowania oferty. 5. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, za zgodą Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej czynności polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy. 7. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmująca kierowanie budową może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 8. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71521000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną