Usługa obejmująca opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę poradnika dla gmin dotyczącego planowania energetycznego

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-037 Katowice, Ligonia
 • Telefon/fax: tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  Ligonia 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
  REGON: 27628463800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa obejmująca opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę poradnika dla gmin dotyczącego planowania energetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa obejmująca opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę poradnika dla gmin dotyczącego planowania energetycznego.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną