Usługa koszenia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa koszenia gatunków ekspansywnych i inwazyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest koszenie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych na terenie Gminy Bolesław – obszar Natura 2000 "Armeria" i obszar Natura 2000 "Pleszczotka". 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) Obszar Armeria - powierzchnia 0,8 ha b) Obszar Pleszczotka - powierzchnia 0,4 ha Koszenie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych - zabieg polega na dwukrotnym w ciągu sezonu (pierwsza połowa lipca i druga połowa września) koszeniu wyznaczonych powierzchni, na których znajdują się gatunki z rodzaju Molinia, Carex, Rubus, Solidago, Reynoutria - jak najbliżej podłoża, do 5 cm nad ziemią. Ze względu na ochronę fauny muraw, w zabiegach koszenia muraw kserotermicznych powinny być wykorzystywane urządzenia wyposażone w tarczę tnącą, bezpieczną dla drobnych zwierząt. Natomiast sam zabieg należy wykonywać od środka powierzchni do jej brzegów, w celu zapewnienia ucieczki zwierząt bytujących w runi. Prace na wyznaczonych terenach powinny być wykonywane z ostrożnością tak, aby nie naruszyć w drastyczny sposób występującej tam murawy galmanowej. Całą biomasę wyciętych roślin należy zebrać i przetransportować poza powierzchnię objętą zabiegiem, w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować możliwość rozsiewania zwalczanych gatunków, a następnie zutylizować. Preferowany jest transport biomasy na dużych płachtach ciągnionych po ziemi. Zabroniony jest wjazd ciężkiego sprzętu. Możliwy jest wjazd lekkiego sprzętu do transportu w momencie gdy wierzchnia warstwa ziemi będzie mocno wysuszona. Sposób zagospodarowania biomasy - we własnym zakresie Wykonawcy. Na gruncie nie wolno pozostawić biomasy, cała biomasa powinna być bardzo dokładnie wygrabiona. Osoby wykonujące prace powinny nosić ubrania ochronne i okulary ze względu na duży udział gatunków kolczastych. 3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A do SIWZ oraz 2B,2C- mapy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną