Usługa inżyniera kontraktu realizowana w ramach projektu pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologi Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa inżyniera kontraktu realizowana w ramach projektu pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologi Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi inżyniera kontraktu w celu realizacji projektu pod nazwą: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych”. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: 1) Lider: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2) Partnerzy projektu: a. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, b. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, c. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II z siedzibą w Bielsku-Białej, d. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, e. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Projekt obejmuje również: 1) zadanie pn. „włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed”, 2) zadanie pn. „włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed)”. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia okreslone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy i postanowienia Umowy. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rzwoju Regionalnego w ramach projektu "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologi Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed" (nr umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0201/18-00)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną