Usługi sprzątania i urzymania czystości na dworcu ZTM w Tarnowskich Górach.

Zarząd Transportu Metropolitalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Transportu Metropolitalnego
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-053 Katowice, Barbary
 • Telefon/fax: tel. +48(32)7438401, , fax. +48(32)7438745
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego
  Barbary 21A
  40-053 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48(32)7438401, , fax. +48(32)7438745
  REGON: 369308114
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.metropoliaztm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania i urzymania czystości na dworcu ZTM w Tarnowskich Górach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania czystości na dworcu ZTM w Tarnowskich Górach, które obejmują sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektu oraz terenu przyległego do obiektu. 2. Zestawienie powierzchni do sprzątania: A. Powierzchnie poziome podlegające sprzątaniu – 531,06 m2, w tym: - Poczekalnie – 242,43 m2 - Galeria, Pasaż – 244,06 m2 - WC + umywalnia damska – 18,25 m2 - WC + umywalnia męska – 18,18 m2 - WC dla niepełnosprawnych – 5,08 m2 - Pomieszczenie pomocnicze – 3,06 m2 B. Powierzchnie pionowe – 751,51 m2, w tym: - Szyby w poczekalni – 501,81 m2 - Drzwi i ściany w pomieszczeniach WC + umywalnia – 95,64 m2 - Słupy z tablicami na peronach – 139,06 m2 - Drzwi do pomieszczeń sanitarnych – 15 m2 C. Teren przyległego obiektu – 7938,45 m2 - Peron i obejście – 2123,25 m2 - Plac manewrowy – 5090,1 m2 - Trawa – 725,1 m2. 3. Wykonawca będzie wykonywał usługi używając własnego sprzętu i środków czystości. Środki czystości mają posiadać polskie atesty PZH (pierwsza klasa jakości) lub odpowiadające im atesty ważne na terenie Unii Europejskiej. 4. Prace związane z utrzymaniem czystości prowadzone będą codziennie nie wyłączając sobót, niedziel i dni świątecznych, w godzinach 600 – 2200. 5. W okresie zimowym odgarnianie śniegu i lodu z chodników i placu manewrowego, zabezpieczanie ww. powierzchni przed śliskością powinno być wykonywane na bieżąco w zależności od warunków pogodowych. 6. Wykonawca będzie do realizacji usługi używał odpowiedniego sprzętu i środków czyszczących przeznaczonych przez producenta do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni podłóg (płytki gresowe), siedzisk (stal malowana proszkowo), płytek, szyb oraz urządzeń sanitarnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 7. Wykonawca winien zapewnić niezbędną ilość osób wykonujących usługę tak, aby przebiegała sprawnie i w ustalonym czasie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (szczególnie z bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznymi i Kodeksem pracy). Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w miejscu świadczenia usługi. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz ewentualnych podwykonawców, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności sprzątania i utrzymania porządku, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi sprzątania poczekalni i pasażu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną