Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.

Wyższy Urząd Górniczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wyższy Urząd Górniczy
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 736 17 04, 736 19 00 , fax. 327 361 705
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 736 17 04, 736 19 00, fax. 327 361 705
  REGON: 33224500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 2.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 2.2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. 2.3. W przypadku braku tej informacji, zamawiający uzna, że wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 2.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 2.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.6. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 3.1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i każdego z podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.). 3.2. Wymóg określony w punkcie 3.1 dotyczy osób bezpośrednio realizujących czynności w zakresie utrzymania czystości wnętrz (szczegółowy opis poszczególnych czynności określa załącznik nr 1). 3.3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę wykonującej bezpośrednio czynności w zakresie sprzątania wnętrza obiektu. 3.4. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną osobę/osoby, przez pracodawcę lub wygaśniecie stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca i każdy z podwykonawców zobowiązany będzie do zatrudnienie na to miejsce innej osoby lub osób na podstawie umowy o pracę. 3.5. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w pkt 3.3, wykonawca każdorazowo na jeden dzień przed dopuszczeniem nowej osoby zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt 3.10. 3.6. Wykonawca odpowiedzialny będzie także za wykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1 przez podwykonawców. Wobec powyższego zamawiający zaleca, aby wykonawca zobowiązał podwykonawców (np. poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach zawartych z podwykonawcami) do zatrudniania ww. osoby na umowę o pracę. 3.7. W przypadku niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 3.2, wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty zamawiającemu kary umownej na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zamawiający poweźmie wątpliwości lub wiedzę o niewykonywaniu obowiązku o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 3.2, przez wykonawcę lub podwykonawcę, niezależnie od naliczenia kar umownych, będzie miał prawo do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o niezatrudnianiu tychże osób na podstawie umowy o pracę. 3.9. Przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa w pkt. 3.2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, d) poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. 3.10. Przed zawarciem umowy w ramach oświadczeń żądanych przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie w wyznaczonym terminie do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu osoby, o której mowa w pkt 3.2 na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.11. W trakcie realizacji zamówienia, w ramach dokumentów żądanych przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie w wyznaczonym terminie do przedłożenia zamawiającemu: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio czynności w zakresie sprzątania wnętrza obiektu (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: 100 000,00 zł Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedstawienia dokument (tj. opłaconej polisy) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną określoną powyżej. Jednocześnie Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego dokumentu (tj. opłaconej polisy) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną określoną powyżej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego żądania w tym zakresie. 5. W sytuacji, gdy zamawiający w dokumentacji przetargowej, użył przy opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, wskazał pochodzenie, nazwę produktu lub producenta, normę, działanie takie miało na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować materiały równoważne z tym, że oferowane produkty równoważne winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną