Termomodernizacja z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Termomodernizacja z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160". Zakres prac obejmuje: - roboty rozbiórkowe - termomodernizację ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych - termomodernizację fragmentów stropodachu - wymianę części stolarki zewnętrznej - wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych - remont schodów zewnętrznych - montaż daszków - remont pokrycia dachowego - roboty wykończeniowe wewnętrzne - montaż pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych - wykonanie nowej instalacji c.o. - wykonanie nowej instalacji wody ciepłej - wykonanie instalacji gazowej zasilającej kotły - wykonanie kotłowni kondensacyjnej - wykonanie instalacji elektrycznej II. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 do SIWZ), b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SIWZ), c) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ), d) opis realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). e) wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) III. Na podstawie art. 29 ust. 3A Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót termomodernizacyjnych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane wyżej, zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane wyżej, na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. IV. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych. W celu udostępnienia budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich) zaprojektowano zewnętrzną platformę pionową. Do pokonywania różnicy poziomów wewnątrz budynku przewidziano montaż 2 platform przyschodowych. Na parterze budynku została zaprojektowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną