Termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dr Stanisława Olchawy 3–5 w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzgm.katowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dr Stanisława Olchawy 3–5 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dr Stanisława Olchawy 3–5 w Katowicach. Zakres prac obejmuje: 1) ocieplenie budynku (ścian piwnic, ścian nadziemia, ścian klatki schodowej od strony poddasza, stropu nad ostatnia kondygnacją na poddaszu użytkowym, stropodachu nad częścią mieszkalną, stropu nad klatka schodową,), 2) wymianę drzwi zewnętrznych, 3) demontaż elementów związanych z remontem elewacji, 4) montaż parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich ścian zewnętrznych, 5) likwidację pieców węglowych, 6) wymianę okien (okna piwnic, część okien w mieszkaniach ), 7) roboty murarsko – tynkarskie, malarskie po wymianie stolarki otworowej (ościeża, sufity, ściany), po demontażu pieców węglowych, po pracach instalacyjnych, 8) remont pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownię, 9) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic remont dachu nad poddaszem użytkowym, 10) remont klatki schodowej, 11) remont ganków piwnicznych, 12) uporządkowanie przewodów kominowych, 13) przebudowę pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny, 14) likwidację zewnętrznego wejścia do piwnicy z wyburzeniem schodów zewnętrznych 15) budowę instalacji c.o., 16) budowę instalacji solarnej, 17) budowę instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji, 18) przebudowę instalacji gazowej, 19) wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 20) wymianę wewnętrznych linii zasilających, 21) wymianę tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach, 22) wymianę instalacji w klatce schodowej i piwnicach, strychu. 23) wymianę instalacji domofonowej analogowej na cyfrową, 24) wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej do mieszkań, 25) ułożenie rur dla istniejących instalacji teletechnicznych od piwnic do mieszkań, 26) przełożenie istniejących instalacji teletechnicznych w klatce schodowej, 27) wymianę instalacji odgromowej, 28) utwardzenie terenu, 29) opaska wokół budynku, 30) nasadzenie zieleni, 31) promocję projektu – montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Uwaga: Na terenie realizacji projektu, w widocznym miejscu należy w momencie rozpoczęcia robót budowlanych ustawić tablicę informacyjną identyfikującą projekt. Tablica ta będzie wyeksponowana aż do zakończenia robót. Po zakończeniu robót należy zastąpić tablicę informacyjną tablicą pamiątkową. Tablice muszą zostać wykonane z trwałych materiałów, gwarantujących ich wytrzymałość i czytelność, odporność na warunki atmosferyczne itp., a w przypadku tablicy pamiątkowej jej pięcioletni okres trwałości w miejscu realizacji projektu. Szablony tablic należy uzgodnić z Zamawiającym. 2. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem następujących czynności: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, wymiana warstw posadzkowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, naprawa dachu, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie robót wykończeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montażowe itd.), zagospodarowanie podwórza, rozebranie i uzupełnienie rynien, wymiana obróbek blacharskich wraz z pracami towarzyszącymi. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Prace będą prowadzone w zamieszkanym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami. 5. Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia stosowanych materiałów do akceptacji Zamawiającego przed ich zabudowaniem. 6. Zamawiający wymaga stałego nadzoru kierownika budowy w trakcie prowadzenia realizacji robót. 7. Parametry równoważności. 1) Jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w w dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia w trakcie jej obowiązywania spełniał wymagania określone przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 ze zm.). 9. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczonych w formacie PDF .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną