Sukcesywny odbiór i kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40833 Katowice, ul. Obroki
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645 , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny odbiór i kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania). Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I : odbiór, transport i zagospodarowanie 5 000 Mg plus 20 % w ramach opcji Część II: odbiór, transport i zagospodarowanie 2 000 Mg plus 20 % w ramach opcji Miejsce odbioru odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A w Katowicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną