Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-833 Katowice, ul. Obroki
 • Telefon/fax: tel. 32 3587657, 3587645 , fax. 323 587 661
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Obroki 140
  40-833 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3587657, 3587645, fax. 323 587 661
  REGON: 27013532800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych do instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części: Część A – Preparat przyśpieszający proces stabilizacji odpadów, poprawiający warunki zachodzenia procesów w fazie intensywnej stabilizacji tlenowej i zmniejszający uciążliwość zapachową oraz wynajem urządzenia do aplikacji tego środka. Część B – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek wytwarzających bariery antyodorowe mokre, Część C – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek, wytwarzających bariery antyodorowe suche, Część D – Preparat do przenośnych urządzeń niskociśnieniowych stosowanych na otwartej przestrzeni, Część E – Preparat w postaci stałej do posypywania odpadów w celu likwidacji uciążliwości odorowych, o przedłużonym działaniu, Część F – Preparat do stosowania w instalacji suchej dezodoryzacji w zamkniętej przestrzeni, Część G – Preparat do neutralizacji odorów pochodzących ze zbiornika p.poż. o pojemności 400m3, Część H – Preparat do neutralizacji odorów w odciekach z mycia posadzki w Zakładzie biologicznego przetwarzania odpadów. Każdy oferowany preparat musi posiadać kartę charakterystyki, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.). Karta charakterystyki zostanie przekazana nieodpłatnie Zamawiającemu. Rodzaj zamówienia - dostawa Miejsce dostawy: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o., ul. Milowicka 7A w Katowicach, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24950000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną