Serwis urządzeń kopiująco - drukujących

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Ziołowa 45-47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01
  REGON: 12628608592700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gcm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis urządzeń kopiująco - drukujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Serwis urządzeń kopiująco - drukujących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 3 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń drukujących i kopiujących znajdujących się na terenie Szpitala, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Serwis urządzeń drukujących i kopiujących obejmuje bieżące konserwacje oraz naprawy urządzeń wraz z wymianą części zużywających się lub uszkodzonych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych: tonerów - do kserokopiarek oraz farb i matryc - do risografu. Zamawiający wymaga, aby dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów - do kserokopiarek oraz farb i matryc - do risografu) następowała na zasadach określonych w umowie przechowania, stanowiącej załącznik do umowy o zamówienie publiczne. 3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną