Serwis i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych KZGM w Katowicach i w budynkach użyteczności publicznej.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kzgm.katowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych KZGM w Katowicach i w budynkach użyteczności publicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługa serwisu i naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych KZGM i w budynkach użyteczności publicznej: przy ul . Lwowskiej 7, ul. Tysiąclecia 5, ul. Pośpiecha 14, Św. Jana 10, Placu Kwiatowym, ul. Morawa 119 a, ul. Radosnej 35 c, ul. Radosnej 35 a, ul. 3-go Maja 36, ul. Katowickiej 48 a, ul. Katowickiej 50, ul. Bednorza 14, ul. Rynek 5, ul. Wojewódzkiej 36, ul. Barbary 1/Mikołowskiej 44, Markiefki 68 w Katowicach. 2. Prawo opcji. Zamawiający obejmuje część zamówienia prawem opcji. Obligatoryjny zakres zamówienia stanowi serwis instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych. Fakultatywnie, w ramach prawa opcji wykonywane będą naprawy awaryjne instalacji nawiewno-wywiewnej i urządzeń klimatyzacyjnych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie w tym przedmiocie oświadczenia woli przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zlecać będzie oraz rozliczać naprawy awaryjne poprzez „Zgłoszenie instalacji nawiewno-wywiewnej*/urządzenia klimatyzacyjnego do naprawy” (załącznik nr 4 do umowy) oraz „Protokół odbioru napraw instalacji nawiewno-wywiewnej */urządzenia klimatyzacyjnego” (załącznik nr 6 do umowy). Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, objętego prawem opcji określone są w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzytał w trakcie trwania umowy. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną