Roboty remontowe w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: a) Dotyczy części A postępowania: Remont sanitariatów na trzech kondygnacjach polegający na wymianie drzwi, ścianek działowych, płytek ściennych i podłogowych, malowaniu ścian i sufitów, montażu sufitów podwieszanych, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku dydaktycznym Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60. b) Dotyczy części B postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie obudowanych pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami do łazienek i z odtworzeniem zdemontowanych obudów, okładzin ściennych i podłogowych, malowaniem ścian i sufitów w łazienkach budynku Domu Asystenta nr 2w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 6. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarze robót, i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.6 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Dotyczy części A: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 2.1. Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 2.2. Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 2.3. Przedmiar robót (branża sanitarna) – załącznik nr 2.4. Dotyczy części B: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 2.1. Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 2.5. Przedmiar robót (branża sanitarna) – załącznik nr 2.6. 4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) Remont sanitariatów na trzech kondygnacjach w budynku dydaktycznym Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu ul. Będzińska 60 b) Wymiana 10 szt. pionów kanalizacyjnych z podejściami do łazienek w Domu Asystenta nr 2 w Sosnowcu ul. Lwowska 6 5) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy. 6) Minimalny wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały, urządzenia itp., a jeżeli gwarancja producenta zastosowanych materiałów, urządzeń jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną