„Rewitalizacja zieleni przy ulicy Fitelberga w Katowicach”

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja zieleni przy ulicy Fitelberga w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Rewitalizacja zieleni przy ulicy Fitelberga w Katowicach” 2. Teren podlegający rewitalizacji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice, w rejonie ulicy Fitelberga, w jednostce ewidencyjnej Miasta Katowice na działkach o numerach 95, karta mapy 14 obręb Ligota 0003. 3. Przedmiot zagospodarowania zakłada wykonanie rewitalizacji zieleni wzdłuż ulicy Fitelberga oraz naprawę niedogodności wskazanych przez Pomysłodawcę zadania i obejmuje:  Usunięcie istniejących krzewów i w ich miejscu wykonanie nowych nasadzeń w celu rewitalizacji zieleni,  ułożenie trawnika z rolki na części pasa zieleni przy posesji nr 22,  usunięcie gruzu znajdującego się na pasie zieleni zlokalizowanym po stronie północnej jezdni, przy posesjach nr 24 i 26,,  skucie części betonu wylanego przy studzience zlokalizowanej na chodniku przy posesji numer 24 i uzupełnienie w tym miejscu kostki betonowej,  wymianę krawężników na nowe, ułożone na płasko oraz wyprowadzenie 6% spadków na chodnikach w 6 miejscach, tj. przy zejściach z chodników, zlokalizowanych po północnej stronie jezdni ulicy Fitelberga na jezdnie poprzeczne do niej, to jest na ulicę Emanuela Imieli, oraz zejścia przy numerach posesji: 20, 22,22e i 24,  ułożenie na części trawnika przed posesją nr 6 betonowych płyt ażurowych i wysianie trawy w przestrzeniach pomiędzy ażurami trawy w celu dopasowania do sąsiedniego pasa odgraniczającego posesję nr 6 od jezdni ulicy Fitelberga oraz zapobiegania rozjeżdżania trawnika przez samochody wjeżdżające na posesję,  oczyszczenie chodników po obu stronach ulicy Fitelberga na całej ich długości z przerostów roślinnych,  nasadzenia następujących krzewów: ▪ pieris japonica 'Mountain Fire' (pieris japoński 'Mountain Fire') – 8 szt., ▪ vinca minor (barwinek pospolity) – 2 640 szt., ▪ róża okrywowa CUBANA® – 160 szt., ▪ róża okrywowa Innocencia® – 140 szt., ▪ róża rabatowa Black Forest Rose®– 120 szt., ▪ spiraea densiflora (tawuła gęstokwiatowa) – 212 szt. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym wynoszącym 12 miesięcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 9 do SIWZ zawierający projekt, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 5) Uzgodnienia z gestorami sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną