„Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18”

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 326 070 169 , fax. 326 070 593
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Katowicach
  ul. Francuska 38
  40-028 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 070 169, fax. 326 070 593
  REGON: 32199700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zadanie dotyczy remontu 3 pomieszczeń sanitariatów damskich i 3 pomieszczeń sanitariatów męskie w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18. 2) Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: a) demontaż urządzeń sanitarnych – 27 szt., b) rozebranie ścianek z cegieł o grubości ¼ cegły wraz z drzwiami wydzielającymi kabiny sanitarne – 64 m2, c) demontaż okładzin ściennych i podłogowych – 270 m2, d) wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych – 140 m2, e) wykonanie z płytek ceramicznych nowych okładzin ścian i podłóg – 422 m2, f) wykonanie okładziny stropów z płyt gipsowo- kartonowych – 63 m2, g) wykonanie nowych tynków wraz pracami malarskimi – 270 m2, h) dostawa i montaż stolarki drzwiowej– 27 szt., i) dostawa i montaż opraw/ linii oświetleniowych wraz z źródłami światła - 33 szt., j) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in: zabudowa wyłączników, gniazd wtyczkowych, czujników ruchu, k) dostawa i montaż kompletnych grzejników stalowych z zaworami odcinającymi i głowicami termostatycznymi – 6 kpl., l) dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych oraz wentylatora dachowego – 25 m2 przewodów + 1 szt. wentylator dachowy, m) dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów (lustra, blaty pod umywalki itp.) – 6 kpl., n) dostawa i montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, toalety, pisuary) - 27 szt., o) montaż dostarczonego przez Zamawiającego wyposażenia pomieszczeń tj. dozowników na mydło, dozowników na ręczniki, uchwytów na papier toaletowy, wiszących szczotek do WC, wieszaków na ubrania montowanych w kabinach, przegród pisuarowych – razem 75 szt. p) wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń: wentylacji mechanicznej (m.in. próba montażowa, regulacja sieci oraz elementów zakańczających, sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatora), płukanie i próba szczelności instalacji wodociągowej, sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej. 3) Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 5) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną