Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-028 Katowice, ul. Francuska
 • Telefon/fax: tel. 326 070 169 , fax. 326 070 593
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Katowicach
  ul. Francuska 38
  40-028 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 070 169, fax. 326 070 593
  REGON: 32199700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: a) połączenie pomieszczeń nr 209a i pomieszczenia nr 209c poprzez wyburzenie ścian działowych między tymi pomieszczeniami. a) likwidację przejścia między korytarzem, a istniejącym pomieszczeniem nr 209a (zablokowanie istniejących drzwi oraz wykonanie zamknięcia wnęki ściany płyta kartonowo-gipsową o odporności RC4 na włamanie z wypełnieniem wełną mineralną). b) wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach powstałych po połączeniu pomieszczeń nr 209a i 209c oraz w pomieszczeniu nr 209 i 208. c) likwidację przejścia między pomieszczeniami nr 208 i 207 (zablokowanie istniejących drzwi oraz wykonanie zamknięcia wnęki ściany płytą kartonowo-gipsową o odporności RC4 na włamanie z wypełnieniem wełną mineralną). d) wykonanie przejścia między pomieszczeniami nr 208 i 209b (Wykonanie nowego otworu drzwiowego oraz wstawienie drzwi antywłamaniowych RC4). e) montaż kraty okiennej w pomieszczeniu nr 208 na wzór istniejących krat w pozostałych pomieszczeniach Tajnej Kancelarii. f) wykonanie niezbędnych prac remontowych w pom. nr 207, 208, 209, 209a, 209b, 209c (min. naprawy tynków, malowanie ścian, sufitów i montażu krat, uzupełnienie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu nr 209c). W ramach zadania przewiduje się min. wykonanie następujących prac budowalnych: 1. Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych: ok. 5 m2. 2. Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych: ok. 34 m2. 3. Rozbiórka wykładzin z tworzyw sztucznych: ok. 15 m2. 4. Demontaż armatury i przewodów wod.-kan.(min. umywalka, zlewy, baterie, rury żeliwne) 5. Rozbiórka podłóg drewnianych: ok. 2 m2. 6. Rozbiórka ścianek działowych z płyty kartonowo – gipsowej: ok. 6 m2. 7. Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej: ok. 18 m2. 8. Przecinanie piłą ręczną dwuteowników stalowych: 5 szt. 9. Ręczny transport gruzu i elementów stalowych (min. dwuteowników). 10. Wykonanie ścianki z płyt kartonowo- gipsowych: ok. 3,5 m2. 11. Zablokowanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 208 i 207. 12. Zabudowa nadproża INP 120: szerokość 150 cm. 13. Wykucie otworu w ścianie: ok. 0,6 m3. 14. Zabudowa drzwi antywłamaniowych RC4 pomiędzy pomieszczeniami 208 a 209b: ok. 2 m2. 15. Zabudowa kraty stalowej: 2 szt. 16. Zabudowa sufitu podwieszonego: ok. 9 m2. 17. Wykonanie posadzek samopoziomujących: ok. 52 m2. 18. Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych, rulonowych zgrzewanych: ok. 51 m2. 19. Zabudowa listew przyściennych: ok. 82 mb. 20. Przygotowanie podłoża starych tynków pod malowanie: ok. 357 m2. 21. Gruntowanie podłoża gipsowego: ok. 8 m2. 22. Przygotowanie podłoża sufitów pod malowanie: ok. 84 m2. 23. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian: ok. 365 m2. 24. Dwukrotne malowanie sufitów: 84 m2. Przez cały okres prowadzenia prac remontowych, Kancelaria Tajna powinna być czynna. Brak jest możliwości jej czasowego przeniesienia do innych pomieszczeń. W ramach prowadzonych prac należy przewidzieć następującą kolejność: a) remont w zakresie pomieszczeń 209a i 209c. Należy przewidzieć transport mebli i kas pancernych (5 sztuk) w ramach pomieszczeń: 209c, 209 i 209b (maksymalna waga kasy pancernej do 250 kg), b) remont pomieszczeń 208 i 209b. W ramach prac należy przewidzieć transport mebli. c) remont pomieszczenia 209. Należy przewidzieć transport mebli i kas pancernych (2 sztuki) w ramach pomieszczeń (maksymalna waga kasy pancernej do 250 kg). 2) Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. 3) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 4) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną