remont polegający na: Wykonaniu ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, położonego w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 25 a

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-585 Katowice, ul. Brynowska
 • Telefon/fax: tel. 32 4288618 , fax. 32 4288618
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  ul. Brynowska -
  40-585 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 4288618, fax. 32 4288618
  REGON: 92479000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont polegający na: Wykonaniu ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, położonego w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 25 a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na: Wykonaniu ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, położonego w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 25 a. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prace dotyczące ocieplenia dachu istniejącego budynku głównego: a) wykonanie otworów montażowych w istniejącym pokryciu, ociepleniu i płytach dachowych, b) wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej, c) naprawę kominów, d) wymianę obróbek blacharskich w obrębie okapu dachu, e) wymianę rynien, f) naprawa istniejącego wierzchniego pokrycia z papy, g) pokrycie dachu płynną membraną nawierzchniową; 2) prace dotyczące zmian modernizacyjnych i rozwiązań materiałowych: a) demontaż instalacji odgromowej, b) demontaż obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie, c) demontaż zbędnych instalacji o różnym przeznaczeniu. Należy ustalić przeznaczenie tych instalacji i uporządkować ich trasy, zbędne usunąć, d) wykonanie nowych obróbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana, grubości 0,7 mm, e) wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej na kominach z malowaniem tynku wg projektu kolorystyki, f) wykonanie renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu poprzez nałożenie zestawu powłoki nawierzchniowej. 3) roboty i czynności pomocnicze: a) przygotowanie stanowiska roboczego, b) utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku, c) transport poziomy i pionowy materiałów i elementów osprzętu ze składowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania, d) ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, e) układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w pomieszczeniach przyobiektowych, f) obsługiwanie sprzętu, g) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, h) sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty, i) usunięcie materiałów, elementów oraz gruzu z rozbiórek poza obiekt, budynek wraz z utylizacją, j) układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym, k) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, l) przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw tynkarskich, m) rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów, n) oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń. 2. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2013, poz. 1129) - przez Biuro Analiz, Projektów i wdrożeń „PROGRESSUS”, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, składającej się z projektu budowlanego z elementami wykonawczymi, specyfikacji technicznej i przedmiarem robót. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. – dalej ustawa Prawo budowlane) oraz wymogom, jakie zostały zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 4. Roboty realizowane będą na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał osoby zatrudnione na umowę o pracę, które będą brały czynny udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia w pracach takich jak: - roboty murarskie, - roboty tynkarskie, - roboty posadzkowe, - roboty ciesielskie, - roboty dekarskie, - roboty elektryczne. Osoby te muszą być zatrudniane w oparciu o umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 6. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego (codziennego) dokładnego, sprzątania po robotach budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną