Remont podłóg w lokalach przy ul. Stalmacha 20/3 oraz ul. Tysiąclecia 80/12 w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont podłóg w lokalach przy ul. Stalmacha 20/3 oraz ul. Tysiąclecia 80/12 w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont podłóg w lokalch przy ulicy Stalmacha 20/3 oraz ulicy Tysiąclecia 80/12 w Katowicach. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część 1 obejmuje remont podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Stalmacha 20/3. Roboty polegać będą w szczególności na: - rozebraniu starej wykładziny, wymianie podłogi z desek, wymianie polepy, - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii, - położeniu nowej podłogi z wykładziny na płytach wraz z listwami systemowymi i progami, - demontażu i ponownym montażu urządzeń kuchennych, - zabezpieczeniu lokalu folią. Część 2 obejmuje remont podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 80/12. Roboty polegać będą w szczególności na: - rozebraniu starej wykładziny podłogowej, - rozebraniu spękanej posadzki gr ok 2cm, - usunięciu spękań, - uzupełnieniu posadzki cementowej , - wykonaniu warstwy samopoziomującej, - położeniu nowej wykładziny podłogowej, - zabezpieczeniu lokalu folią ( lokal zamieszkały) przed remontem. 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający dla każdej części zamówienia wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót opisanych w przedmiarach robót tj. roboty ogólnobudowlane polegające na zerwaniu posadzek, wymianie wykładziny podłogowej, przygotowaniu podłoża, wykonaniu robót demontażowych, wykonaniu warstw wyrównawczych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Parametry równoważności 1) Jeżeli przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części, zawierają: przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną