Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108 , fax. 32 257 74 99,2577108
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ul. 1 Maja 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, fax. 32 257 74 99,2577108
  REGON: 15480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie niecki basenowej o wymiarach 25,0 m x 12,5 m wraz z szatniami i prysznicami oraz na wykonaniu instalacji elektrycznej, sanitarnej, technologii wody basenowej i BMS. 2. Zakres robót do wykonania w poszczególnych branżach określają: Dokumentacja Wykonawcza, Przedmiary Robót, Ogólna Specyfikacja Techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oraz przywołane Normy, Przepisy, Instrukcje i inne dokumenty. 3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem określają: a) Wykaz dokumentacji wykonawczych – stanowiący załącznik nr 1 SIWZ. b) Wykaz przedmiarów robót – stanowiący załącznik nr 2 SIWZ. c) Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiący załącznik nr 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną