REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY I PRZERYCIE – ETAP I OD KM 28+360 DO KM 30+830

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-609 Katowice, Lechicka
 • Telefon/fax: tel. 327 819 211 , fax. 032 781 92 00
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  Lechicka 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  tel. 327 819 211, fax. 032 781 92 00
  REGON: 27630300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY I PRZERYCIE – ETAP I OD KM 28+360 DO KM 30+830
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem remont drogi wojewódzkiej nr 919 od km 28+360 do km 30+830 poprzez naprawę warstw bitumicznych nawierzchni. W ramach zadania przewidziano naprawę poboczy z destruktu asfaltowego uzyskanego podczas frezowania nawierzchni, odtworzenie oznakowania poziomego, dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów prowadzących na nieruchomości przyległe. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i Specyfikacjach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną